Tillgänglighet

Infrastruktur och bra kommunikationer är viktigt för god livskvalitet och en utvecklande arbetsmarknad. Det är också avgörande för regional tillväxt och produktivitet. Med effektiva, hållbara transportsystem och god kollektivtrafik kan kommuner bilda större, mer dynamiska arbetsmarknadsområden. Närheten till Öresundsregionen och det expansiva östra och centrala Europa är en stor styrka. Tillgång till digital infrastruktur är en demokratisk rättighet. En fullt utbyggd digital infrastruktur är en förutsättning för att alla ska kunna vara en del av det digitala samhället

Utveckling förutsätter infrastruktur

Blekinge är välförsett med järnvägar, E22, riksvägar och en nationell flygplats. Vi har även två hamnar i det europeiska transportnätet TEN-T med färjeförbindelser till Polen och Litauen. Statens satsningar i infrastruktur i sydöstra Sverige har varit lågprioriterade enligt OECD men har förbättrats under senare tid. En väl fungerande och utbyggd infrastruktur är nödvändig. Infrastrukturen har stor relevans för regional tillväxt och produktivitet.

För att möta upp den utveckling som sker i Blekinge och vår omvärld måste vi hantera ett ökat behov av bl.a. pendling och hållbara godstransporter genom förbättringar av infrastrukturen, kollektivtrafiken och genom att öka användningen av hållbara, effektiva och förnybara drivmedel. Kommunerna, tillsammans med Region Blekinge, har en viktig roll i den fysiska planeringen för att främja gång-, cykel- och kollektivtrafik och minska bilberoendet.

För svensk industris export-och importbehov är fortsatt väg- och järnvägsutbyggnad viktig för att 29 skapa bättre tillgänglighet till Blekinges hamnar. Med Blekinge kustbana, Kust till kustbanan och en förbättring och utbyggnad av Sydostlänken får industrin i södra och mellersta Sverige ökad tillgång till transportvägar i ostlig riktning. Infrastrukturen i Blekinge har sin förlängning i grannregionerna och satsningar där såväl som i Blekinge är viktiga bidrag till att knyta samman Sydsverige. Det finns även ett regionalt behov av en linje mellan flygplatsen i Kallinge och en internationell flygplats i Europa.

I den nationella planen för infrastruktur som sträcker sig från 2018 till 2029 finns flera för Blekinge viktiga projekt med i prioriteringarna. Det handlar om fortsatt planering och utbyggnad av E22 på sträckan Lösen-Jämjö och sträckan Ronneby Öst-Nättraby, samt ett nytt mötesspår på Kustbanan vid Kallinge. Dessa satsningar minskar restider, ökar trafiksäkerheten och medför effektivare trafikplanering . I planen finns också Sydostlänken med, en järnvägssatsning som Blekinge, grannregioner, berörda kommuner och näringslivet arbetat hårt för att den ska prioriteras. Sydostlänken utvecklar hela Sveriges transportsystem, vilket är viktigt för svenska företag, och knyter samman Sverige med handeln över Östersjön och Asien.

Nära till jobb och utbildning

God livskvalitet och tillgång till ett utvecklande arbetsliv ställer krav på bra och hållbara transporter. Med god kollektivtrafik och en väl utbyggd digital infrastruktur knyter vi samman Blekinges kommuner och Blekinge med Sydsveriges regioner i större och mer kompletta arbetsmarknadsområden. Genom ökad tillgänglighet mellan tillväxtmotorer och regionala kärnor i angränsande län förstärks möjligheterna för utveckling. Människor kan njuta av en attraktiv livsmiljö i en kommun, men studera eller arbeta i en annan. Matchningen på arbetsmarknaden underlättas och näringslivet stärks. Utveckling sker med samhällsplanering där bostadsbyggande och verksamheter kopplas samman med kollektivtrafik och bättre möjligheter att cykla.

Den utbyggnad och planering av bostäder i centrala lägen i anslutning till stationerna på Blekinge kustbana som nu sker går i hand i hand med att utveckla buss- och tågtrafiken. Goda resmöjligheter mellan universitets- och högskoleorterna gynnar kunskap och utveckling i regionen. Högfrekvent lokal och regional kollektivtrafik med korta restider ger alternativ till bilen där det görs många resor. En utveckling av närtrafiken är viktig för landsbygdens behov av kollektivtrafik.

Blekinges näringsliv förutsätter även god kontakt med viktiga ekonomiska centra. Stockholmsflygen tar bara en timme och direkttågen från Köpenhamn ankommer varje timme.

Digital tillgänglighet

En digital infrastruktur som når alla är en förutsättning för att kunna ta del av dagens digitala samhälle. Det är i synnerhet viktigt på landsbygden, då det kan vara en förutsättning för att utveckla, verka och bo. Tillgången till bredband anges som det tredje största tillväxthinder för Blekinges företag. Digitaliseringen kan också bidra till att skapa ett mer hållbart samhälle med kvalitetsförbättringar, kostnadsbesparingar, minskad klimatpåverkan samt ger goda förutsättningar för ett socialt sammanhållet samhälle.

Det stora effektiviseringsbehovet inom offentlig verksamhet förväntas realiseras med hjälp av digitalisering. För att detta ska kunna ske är tillgång till digital infrastruktur en avgörande faktor. För att nå de nationella bredbandsmålen krävs en bred samverkan mellan privata och offentliga aktörer. Mognaden och beredskapen för en sammanhållen utveckling i kommunerna förutsätter en helhetssyn som sammanfattas i kommunala digitaliseringsstrategier.

Dra större nytta av vårt strategiska läge i Europa

Närheten till Öresundsregionen och vår position som porten mot stora befolkningscentra i det expansiva östra och centrala Europa är en stor styrka. Det handlar både om näringslivskontakter och kraftigt ökande person- och godstransporter mot Polen, Baltikum och vidare mot Asien och Kina. Utvecklingen drivs av globaliseringstrenden och EU:s ambition att utveckla Östersjöregionen till en stark makroregion. Utvecklingen i Blekinges hamnar bekräftar den expansion som sker, såväl fler färjor som betydligt fler turer har satts in. Industrin i Blekinge har verksamheter i och export till Kina och med den utbyggnad som sker av infrastrukturen i öst kommer Asien närmre. Svensk industri kommer i större omfattning transportera gods via Blekinges hamnar. Betydelsen av att knyta ihop det europeiska transportnätets TEN-T korridor i Sverige med de i Polen och Baltikum via Blekinges hamnar framstår som allt mer väsentligt.

Bra anslutningar till en kommande höghastighetsbana är avgörande för persontrafikens utveckling där andra Östersjöländer har kommit långt. Även västra Europa kommer att bli mer lättillgängligt med fortsatta satsningar på järnvägen, E22 och våra riksvägar. För att förkorta restiden vid internationella resor är direktflyg till ett europeiskt flygtrafiknav en möjlighet.

Hjälpte informationen på sidan dig?