Regionalt servicearbete och platsutveckling

En av grundförutsättningarna för att skapa attraktiva platser där människor vill bo och företag kan utvecklas är att det finns god tillgång till kommersiell och offentlig service, oavsett i vilken geografi man bor och verkar. Region Blekinge har tillsammans med Blekinges fem kommuner drivit projektet ”Stärkt regionalt servicearbete”. Ett projekt för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling i hela regionen.

Regionalt serviceprogram

Det regionala serviceprogrammet är ett styrdokument för det strategiska utvecklingsarbetet med att främja ett attraktivt och ändamålsenligt serviceutbud i hela länet. Programmet är tillika ett prioriteringsverktyg för stöd till kommersiell service på landsbygden. Programmet bygger på en analys av befintliga strukturer i länet samt utvecklingsområden som formuleras utifrån prioriteringar i den regionala utvecklingsstrategin för Blekinge. Det regionala serverprogrammet tas fram inom partnerskapet för kommersiell service i Blekinge och genomförs av- och i samverkan mellan olika aktörer i länet.

Varje år återrapporteras arbetet till näringsdepartementet som en del i uppföljningsarbetet med den nationella strategin för hållbar regional utveckling i hela landet. I den nationella strategin identifierar regeringen likvärdiga möjligheter till boende, arbete och välfärd i hela landet som ett av fyra strategiska områden som ligger till grund för genomförandet av den regionala utvecklingspolitiken.

Strategisk platsutvecklingsarbete

En viktig faktor för att stärka kommersiell service på landsbygden är samverkan mellan olika strategiska områden som indirekt och direkt påverkar varandra. Denna tvärsektoriella samverkan på regional nivå sker inom genom perspektivet platsutveckling, för att skapa attraktiva platser att bo, leva, verka i och besöka. Det handlar bland annat om samverkan inom samhällsplanering, bredband och digitalisering, kultur och besöksnäring samt ett attraktivt och ändamålsenligt serviceutbud.

Digitaliseringens möjligheter

Se filmen "Så får vi service att funka i hela landet" av Tillväxtverket

Stärkt regionalt servicearbete i Blekinge

I Blekinge har det funnits god tillgång till lokal service inom samtliga kommuner, men nya trender och beteendemönster gör att efterfrågan på olika servicefunktioner förändras. Region Blekinge har drivit projektet Stärkt regionalt servicearbete i samverkan med länets kommuner och i samarbete med Länsstyrelsen, Coompanion och Hela Sverige ska leva.

Syftet med projektet har varit att stärka samverkan regionalt och lokalt, samt med andra strategiska områden och angränsande län som är viktiga för utveckling och stärkt tillgång till service på gles och landsbygd i Blekinge. Detta som ett led i att utveckla hela Blekinge till en attraktiv plats att leva, bo, verka och besöka. Läs mer om projektet här.

Hjälpte informationen på sidan dig?