Regionalt servicearbete och platsutveckling

En av grundförutsättningarna för att skapa attraktiva platser där människor vill bo och företag kan utvecklas är att det finns god tillgång till kommersiell och offentlig service, oavsett var man befinner sig. Därför har Region Blekinge tillsammans med Blekinges fem kommuner inlett ett samarbete för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling.

Strategiskt platsutvecklingsarbete

Region Blekinge arbetar med strategisk platsutveckling, för att skapa attraktiva platser att bo, leva, verka i och besöka. Arbetet sker i nära samverkan med olika strategiska områden och organisatoriska nivåer. Det handlar bland annat om infrastruktur och kollektivtrafik, bredbandsutbyggnad och digitalisering, kultur, näringslivsutveckling samt att skapa tillgång till ett brett serviceutbud.

Projektet ”Stärkt regionalt servicearbete i Blekinge”

Syftet med projektet är att stärka samverkan regionalt och lokalt, samt med andra strategiska områden och angränsande län som är viktiga för utveckling och stärkt tillgänglighet till service i gles- och landsbygder i Blekinge. Detta är ett led i att utveckla hela Blekinge till en attraktiv plats att leva, bo, verka i och besöka.

Målet med det regionala servicearbetet är att säkra ändamålsenlig kommersiell- och annan grundläggande service, inom rimliga avstånd i hela Blekinge. Nedan beskrivs löpande urval av de aktiviteter som bedrivs inom ramen för projektet.

Innovationsprocess - Smarta kust- och landsbygder

Case och innovationsprocesser kommer drivas i samtliga fem kommuner. Genom att utgå från respektive plats unika förutsättningar, möjligheter och tillgångar utvecklas nya sätt att tillgodose de behov av kommersiell och offentlig service som finns just där. Projektet kommer att dra lärdom av andra goda exempel och blicka över länsgränser. Underlag för nya prioriteringar och viljeinriktningar för 2021 och framåt kommer också tas fram.

Framtagande av serviceplaner på regional och kommunal nivå

Viljeinriktning med den Regionala serviceplanen är att skapa jämlika förutsättningar till ett attraktivt serviceutbud i Blekinges alla kommuner.

I en serviceplan beskrivs vilken typ av service som finns på respektive ort i en kommun, detta ger en helhetsbild av tillgången till service på landsbygderna och skapar förutsättningar för att bevara befintligt utbud och utveckla ytterligare service. I serviceplanerna beskrivs även långsiktiga och kortsiktiga mål och viljeinriktningar. Förhoppningen är att kunna lyfta in yftet med serviceplanerna är att beskriva tillgång till kommersiell- och annan grundläggande service i Blekinge, för att kunna planera och bedöma prioriteringar och stöd på regional nivå, samt aktivitetsinsatser på kommunal och lokal nivå.


Regional serviceplan

Projektet drivs av Region Blekinge i samarbete med Blekinges fem kommuner och Länsstyrelsen Blekinge. Projektet pågår mellan 1 januari 2019 – 30 juni 2021 och delfinansieras av Landsbygdsprogrammet.

Logotyp europeiska jordbruksfonden
Hjälpte informationen på sidan dig?