En person tittar på skärmen på sin laptop där ett digitalt möte pågår.

Arbetsprocessen

Förslaget har arbetats fram i bred dialog under 2019 och 2020, med representanter för invånare. kommuner, myndigheter, akademi, näringsliv och civilsamhället.

Arbetet med Blekinges nya regionala utvecklingsstrategi (Rus) startade hösten 2019. Under våren 2020 fick arbetet läggas på is då coronapandemin krävde en kraftsamling av resurser. Efter sommaren var dock arbetet igång igen.

Dialoger har varit ett viktigt underlag till det önskade läget och de föreslagna prioriteringarna i den nya regionala utvecklingsstrategin tillsammans med nulägesanalysen för Blekinge län. Lärdomar från innevarande strategiperiod och uppföljning av den befintliga utvecklingsstrategin har också varit viktiga underlag.

Fyra förhållningssätt

Som utgångspunkt för utvecklingsarbetet i Blekinge har fyra förhållningssätt arbetats fram. Dessa ska genomsyra strategin och tas hänsyn till i alla framtida prioriteringar för att uppnå en hållbar tillväxt och utveckling i regionen för både människor och företag.

  1. Hållbar tillväxt och utveckling
  2. Folkhälsa
  3. Strategiska noder
  4. Digital omställning

Rus har även varit i fokus i andra nätverk och forum, som exempelvis strukturbildsarbetet. Dialoger med interna strateger inom olika områden har hållits. 500 unga personer har besvarat en enkät om deras upplevelse av att bo och leva i Blekinge och ett samarbete med en gymnasieskola har slutredovisats där eleverna under två terminer tog sig an Blekinges utmaningar.

Under hösten 2020 genomfördes aktörsdialoger i samarbete med Blekingedagen, Region Blekinges årliga arena för alla som vill bidra till Blekinges utveckling. Under senhösten gick en medborgarenkät ut som fokuserade på det önskade läget. 800 Blekingebor engagerade sig och svarade.

Tidplan

2021

6 april - 30 juni
Remissperiod

Augusti - september
Remisssvar bearbetas

December
Regionala utvecklingsnämnden tar beslut om strategin

2022

Våren
Regionstyrelsen och regionsfullmäktige beslutar om man antar den nya regionala utvecklingsstategin

Organisation

Projektgrupp bestående av projektledare, utvecklingsstrateg, analytiker, strateg inom folkhälsa, strateg inom samhällsplanering och kommunikatör.

Styrgrupp bestående av ordförande, 1a och 2a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden samt regionstyrelsen.

Referensgrupp regionens samverkansråd bestående av kommunstyrelsens ordförande, regionstyresel ordförande, regionala utvecklingsnämndens ordförande, kommunchefer, länsråd, regiondirektör och regional utvecklingsdirektör.


Hjälpte informationen på sidan dig?