Glada barn  räcker upp händerna i luften med en grönskande bakgrund och blå himmel.

Ny regional utvecklingsstrategi 2021

Just håller en ny regional utvecklingsstrategi att tas fram som kommer att ersätta Attraktiva Blekinge 2014-2020. Den utarbetas i dialog med många olika aktörer i länet, vi äger och förvaltar den tillsammans, och tar gemensamt ansvar för att den blir verklighet.

Det vi gör är det vi blir!

Regional utveckling omfattar egentligen allt vi åstadkommer för att länet ska må bra och utvecklas. Det som ger växtkraft till vår region. Det är väsentligt att vi ser, förstår och bejakar helheten. Samtidigt behöver vi prioritera de områden som är viktigast för utveckling och där det behövs särskilda insatser och samarbeten.

Ett tydligt fokus och en klar målbild gör det lättare att avgränsa resurser och lägga energi på det som bäst bidrar till det önskade läget. Den regionala utvecklingsstrategin tar sin utgångspunkt i ett antal prioriterade utmaningar. I vissa fall har vi redan tätpositionen och kan bygga vidare på en god grund. I andra fall behöver vi skapa nya möjligheter.

Strategin är vår gemensamma färdplan – kartan som leder oss till målet.

Den nya regionala utvecklingsstrategin har sin utgångspunkt i det önskade läge som gemensamt lades grunden till på Blekingedagen 2019.

Vad har gjorts hittills?

Arbetet med den nya strategin startade under 2019. Då gjordes bland annat en uppföljning av den befintliga utvecklingsstrategin. Två inledande externa dialoger samt en större extern dialog, Blekingedagen, hölls med fokus på nuläge och det önskade läget. Den regionala utvecklingsstrategin har även varit i fokus i andra nätverk, som exempelvis strukturbildsarbetet. Dialoger med interna strateger inom olika områden har också hållits. 500 unga personer har besvarat en enkät om vad de tycker om hur det är att bo och leva i Blekinge och ett samarbete med en gymnasieskola har slutredovisats.

Under våren 2020 fick arbetet läggas på is då coronapandemin krävde en kraftsamling av resurser. Efter sommaren var dock arbetet igång och en nulägesanalysPDF togs fram.

Under hösten genomfördes aktörsdialoger i samarbete med Blekingedagen, Region Blekinges årliga arena för alla som vill bidra till Blekinges utveckling. Läs mer om Blekingedagen 2020 X 3öppnas i nytt fönster

En medborgarenkät genomfördes även under senhösten 2020 som fokuserade på det önskade läget för Blekinge.

Vill du vara med och bidra?

För att strategin ska skapa igenkänning och en känsla av ägarskap och engagemang är det viktigt att organisationer i länet är med och formar innehållet i strategin. Är du intresserad av att föra en närmare dialog med oss? Hör av dig till kontaktpersonerna längs ner på den här sidan.

Dokument och underlag

Här publiceras löpande allmänna dokument rörande den regionala utvecklingsstrategin samt dokument som fungerar som underlag i processen.

Allmän presentation Blekinges nya regionala utvecklingsstrategiPowerpoint

Blekinges nulägesanalysPDF

Flera dokument kommer publiceras under hand.

De rapporter och dokument som fungerar som underlag i strategiarbetet hittar du på sidan Uppföljning och rapporter.

Organisation

  • Projektgrupp bestående av projektledare, utvecklingsstrateg, analytiker, strateg inom folkhälsa, strateg inom samhällsplanering och kommunikatör.
  • Styrgrupp bestående av ordförande, 1a och 2a vice ordförande i regionala utvecklingsnämnden samt regionstyrelsen
  • Referensgrupp regionens ledningsgrupp
  • bestående av kommunchefer, länsråd, regiondirektör och regional utvecklingsdirektör.

Kontakt

För frågor och funderingar, kontakta projektledare Lottie Dahl Ryde, lottie.dahlryde@regionblekinge.se, 0455-737163.


Med finansiering från tillväxtverket
Hjälpte informationen på sidan dig?