Regionalt servicearbete och platsutveckling

En av grundförutsättningarna för att skapa attraktiva platser där människor vill bo och företag kan utvecklas är att det finns god tillgång till kommersiell och offentlig service, oavsett var man befinner sig. Därför har Region Blekinge tillsammans med Blekinges fem kommuner inlett ett samarbete för att skapa goda förutsättningar för tillväxt och hållbar utveckling.

Strategiskt platsutvecklingsarbete

Region Blekinge arbetar med strategisk platsutveckling, för att skapa attraktiva platser att bo, leva, verka i och besöka. Arbetet sker i nära samverkan med olika strategiska områden och organisatoriska nivåer. Det handlar bland annat om infrastruktur och kollektivtrafik, bredbandsutbyggnad och digitalisering, kultur, näringslivsutveckling samt att skapa tillgång till ett brett serviceutbud.

Projektet ”Stärkt regionalt servicearbete i Blekinge”

Projektet drivs av Region Blekinge i samarbete med Blekinges fem kommuner och Länsstyrelsen Blekinge.

Syftet med projektet är att stärka samverkan regionalt och lokalt, samt med andra strategiska områden och angränsande län som är viktiga för utveckling och stärkt tillgänglighet till service i gles- och landsbygder i Blekinge. Detta är ett led i att utveckla hela Blekinge till en attraktiv plats att leva, bo, verka i och besöka.

Case och innovationsprocesser kommer drivas i samtliga fem kommuner. Genom att utgå från respektive plats unika förutsättningar, möjligheter och tillgångar utvecklas nya sätt att tillgodose de behov av kommersiell och offentlig service som finns just där. Projektet kommer att dra lärdom av andra goda exempel och blicka över länsgränser. Underlag för nya prioriteringar och viljeinriktningar för 2021 och framåt kommer också tas fram.

Projektet pågår mellan 1 januari 2019 – 30 juni 2021 och delfinansieras av Landsbygdsprogrammet.

Logotyp europeiska jordbruksfonden
Hjälpte informationen på sidan dig?