Senast uppdaterad: 2022-02-25

om konjunkturläget i Blekinge Rapporten syftar till att ge en övergripande bild av konjunkturläget i Blekinge län, delvis med hjälp av ett par nationella indikatorer. Region Blekinge tar fram och uppdaterar innehållet månadsvis. Datakälla samt förklaring till den presenterade statistiken framgår under respektive figur. För frågor kontakta

Optimism i näringslivet

Stämningsläget inom svenskt näringsliv fortsätter att vara på väldigt höga nivåer. Konjunkturinstitutets barometerindikator för näringslivet sjönk, när pandemin bröt ut, till den lägsta nivån någonsin (56,6). I takt med utvecklandet av vaccin, fler vaccinerade och lättade restriktioner har stämningsläget successivt förbättrats. I december 2021 uppgick indikatorn till 116,3, vilket är ett högt värde som indikerar att Sverige befinner sig i en högkonjunktur.

Delar vi upp näringslivet i olika sektorer ser vi att det är en bred uppgång där samtliga sektorer har ett indikatorvärde över 100. Men framförallt är det industrisektorn som är draglok. Sektorn har under hela pandemin varit ledande i återhämtningen samtidigt som övriga sektorer har släpat efter något. Detta beror sannolikt på att tjänstesektorn och handelssektorn i högre utsträckning har påverkats av restriktionerna och social distansiering. För dessa sektorer ser vi att vaccinationsgraden och lättade restriktioner har haft en betydande effekt på återhämtningen den senaste tiden.

Konjunkturinstitutets BNP-prognos visar att en hög tillväxt förväntas redan under 2021 och 2022. De bedömer att förutom en tilltagande vaccinationsgrad och lättade restriktioner bidrar även regeringens omfattande efterfrågestimulanser i budgeten för 2022 till den prognosticerade tillväxten även om den nya smittvågen påverkar förväntas ekonomin växa snabbare igen under det andra halvåret 2022. Mellan 2024-2026 förväntas återhämtningsfasen övergå till ett konjunkturläge nära det normala, vilket innebär en lägre förväntad tillväxt.