Senast uppdaterad: 2022-05-17

om konjunkturläget i Blekinge Rapporten syftar till att ge en övergripande bild av konjunkturläget i Blekinge län, delvis med hjälp av ett par nationella indikatorer. Region Blekinge tar fram och uppdaterar innehållet månadsvis. Datakälla samt förklaring till den presenterade statistiken framgår under respektive figur. För frågor kontakta

Optimism i näringslivet

Stämningsläget inom svenskt näringsliv fortsätter att vara på väldigt höga nivåer trots osäkerhet i omvärlden. Konjunkturinstitutets barometerindikator för näringslivet sjönk, när pandemin bröt ut, till den lägsta nivån någonsin (56,6). I takt med utvecklandet av vaccin, fler vaccinerade och lättade restriktioner har stämningsläget successivt förbättrats. I april 2022 uppgick indikatorn till 114,6, vilket är ett högt värde som indikerar att Sverige befinner sig i en högkonjunktur. Företagens syn på efterfrågeläget är fortsatt bteydligt ljusare än normalt.

Delar vi upp näringslivet i olika sektorer ser vi att det är en bred uppgång där samtliga sektorer har ett indikatorvärde över 100. Men framförallt är det industrisektorn som är draglok. Sektorn har under hela pandemin varit ledande i återhämtningen samtidigt som övriga sektorer har släpat efter något. Detta beror sannolikt på att tjänstesektorn och handelssektorn i högre utsträckning har påverkats av restriktionerna och social distansiering. För dessa sektorer ser vi att vaccinationsgraden och lättade restriktioner har haft en betydande effekt på återhämtningen den senaste tiden.

Konjunkturinstitutets BNP-prognos visar att en hög tillväxt förväntas redan under 2021 och 2022. Effekterna av kriget i Ukraina bedöms bli jämförelsevis små. Sveriges näringslivsstruktur gynnas av satstningar på försvar och energiomställning. Däremot hämmas exporten av flaskhalsproblem. Men kriget har också medfört ökade priser på råvaror samtidigt som inflationen i omvärlden har stigit snabbt, vilket även påverkar hushållen. Bedömningen är att inflationen faller tillbaka senare under året. Trots det finns nu förväntningar om tidigarelagda räntehöjningar. Mellan 2024-2026 mattas tillväxten av efter konjunkturtoppen 2023, vilket innebär en lägre förväntad tillväxt.