Hantering av personuppgifter

Den 25 maj 2018 trädde dataskyddsförordningen i kraft. Den ersatte personuppgiftslagen. Den gäller inom hela EU och bestämmer hur offentliga myndigheter och företag ska behandla personuppgifter. Här kan du läsa om hur Region Blekinge behandlar dina personuppgifter och hur du kommer i kontakt med oss.

Blekinge folkhögskolas huvudman är Region Blekinge och vi lyder därför bl.a. under sekretess- och förvaltningslagarna. Deltagarnas intyg, omdömen, arkiveras efter avslutade studier (ansökningshandlingar med tillhörande bilagor gallras efter avslutad skolgång). Deltagarens personuppgifter finns lagrade i SchoolSoft (skoladministrativt program). Behörigheterna i programmet är anpassade så att endast de som måste ha tillgång till personuppgifter i sitt arbete har detta. All personal har tagit del av regionens sekretesspolicy.

Personuppgiftsansvarig organisation är:

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Telefon: 0455-73 10 00
Fax: 0455-802 50
E-post: region@regionblekinge.se
Organisationsnummer: 232100-0081

Personuppgifterna delas inte med andra organisationer förutom CSN (för de deltagare som sökt studiemedel/studiehjälp), samt till SCB för den uppgiftsskyldighet som skolan har till vissa Statistiska rapporteringar. Till Folkbildningsrådets årliga enkät kommer deras samarbetspartner hämta mailadresser ur SchoolSoft för att kunna skicka ut enkäten.

Offentlighetsprincipen och sekretesslagen

En del av offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten som ger var och en rätt att begära att ta del av allmänna handlingar. Alla handlingar som kommer in och skickas ut från myndigheter, till exempel brev, beslut och utredningar är i princip allmänna och normalt offentliga, det vill säga tillgängliga för vem som helst. Studieomdömen och kursintyg är exempel på allmänna handlingar.

Dokument som rör elevvårdande verksamhet är sekretessbelagda, t ex enskilda personliga förhållanden hos kurator och studie- och yrkesvägledare. Utredningar och samtal i disciplinärenden och i samband med avskiljande kan sekretessbeläggas men själva beslutshandlingen är offentlig.

Övrigt att känna till:

Om du har skyddade personuppgifter behöver skolan meddelas om detta så att särskilda åtgärder kan vidtas.

Det som räknas som allmänna handlingar arkiveras, medan uppgifter som endast behövs under den tid du går på skolan (klasslistor, rumsfördelning på internatet, lärares anteckningar, matlistor o dyl) gallras efter avslutad skolgång.

Det är viktigt för skolan att ha tillgång till kontaktuppgifter till en närmast anhörig om det skulle hända dig någonting under din skoltid. Detta registrerar du själv i SchoolSoft och kan därför när som helst ändra eller ta bort uppgifterna.

Du har rättighet att när som helst begära ett registerutdrag över den information som finns registrerad om dig. Du har även rättighet att begära att felaktiga, ofullständiga eller missvisande uppgifter rättas.

I enlighet med dataskyddsförordningens grundläggande principer ska personuppgifter behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den vars personuppgifter behandlas (den registrerade).

Region Blekinge behandlar en mängd olika sorters personuppgifter som en naturlig del av vår verksamhet. Vi har därför ett stort ansvar att se till att dina uppgifter hanteras på rätt sätt.

Offentlighetsprincipen och allmänna handlingar

Den svenska offentlighetsprincipen följer av vår grundlag. Offentlighetsprincipen innebär en rättighet för var och en att få insyn i myndigheters verksamhet, exempelvis genom att ta del av allmänna handlingar. Handlingar som skickas in till Region Blekinge, exempelvis brev, e-post och andra meddelanden, blir som regel allmänna handlingar. Bestämmelser om rätten att få ta del av allmänna handlingar finns i tryckfrihetförordningen. Offentlighetsprincipen gäller även för personuppgifter som skrivits in i meddelandet.

Personuppgifter kan alltså begäras ut enligt offentlighetsprincipen - oavsett för vilket ändamål personuppgiften ursprungligen behandlades. Rätten att få ut uppgifterna kan begränsas genom sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Den grundlagsskyddade Offentlighetsprincipen går före dataskyddsförordningen. Offentlighetsprincipen innebär en rätt för var och en att hos Region Blekinge ta del av allmänna handlingar, såvida uppgifterna inte omfattas av sekretess.

Om du har frågor om vår personuppgiftshantering är du välkommen att kontakta oss på:

Region Blekinge
371 81 Karlskrona
Telefonnummer: 0455 -73 10 00

Du kan även kontakta Region Blekinges dataskyddsombud med frågor som rör behandlingen av dina personuppgifter eller dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Du når dataskyddsombudet på dataskyddsombud@regionblekinge.se.

Hittade du informationen du sökte?