Inflytande och studeranderätt

Det är tillsammans som vi formar och skapar utbildningen och miljön på en folkhögskola.

På Blekinge folkhögskola har du rätt till, ges du förutsättningar för- och förväntas att vara delaktig i och ta ansvar för din utbildning och miljö på olika sätt.

Du kan påverka studierna och verksamheten på skolan t ex genom att;

  • Prata med din lärare, deltagarstödjaren, skolledning eller annan personal på skolan.
  • Lyfta dina tankar på veckans klassråd
  • Representera din klass på de månatliga kursråden
  • Gå med i skolans aktivitetsråd

KLASSRÅD: Samtliga deltagare i klassen deltar i klassrådet varje vecka tillsammans med kursansvarig lärare.

KURSRÅD: Representant till kursrådet väljs från varje klassråd och är länken mellan klassrådet och kursrådet. Kursråden genomförs en gång i månaden och drivs av deltagarna själva. Berörd personal blir inbjudna till mötena efter önskemål och behov från kursrådet.

DELTAGARSKYDDSOMBUD: Utses årligen av kursrådet och deltar bland annat vid skolans skyddsronder och andra större verksamhetsförändringar.

AKTIVITETSRÅD: Ett nytt råd som skapats och drivs av deltagare på skolan för att öka samhörighet deltagarna emellan samt förebygga psykisk ohälsa.

Aktivitetsrådet träffas en gång i månaden för planering av vilka aktiviteter som önskas och som kan genomföras.

INTERNATRÅD: På skolan finns även ett internatråd med representanter från varje internathus, skolans deltagarstödjare och servicechef.

Klagomål och synpunkter på skolans agerande

Följande ordningsföljd gäller vid din rätt som deltagare att överklaga;

  1. Deltagaren vänder sig till skolans lärare.
  2. Om deltagaren inte är nöjd med lärarens svar så vänder sig deltagaren till biträdande rektor eller rektor/folkhögskolechef.
  3. Om deltagaren inte är nöjd med rektors beslut eller hantering av ärendet vänder sig deltagaren till skolans styrelse.
  4. Om deltagaren vänt sig både till rektor och till styrelsen och fortfarande har klagomål på hur skolan agerat kan en skriftlig anmälan göras till FSR.

Det är skolans styrelse och rektor som har befogenhet att fatta beslut som påverkar deltagarens studiesituation och deltagarens rättigheter på skolan.

Folkhögskolornas studeranderättsliga råd (FSR) finns till för att ge råd i konflikter mellan deltagare och skola. Mer information om FSR hittar du här. Länk till annan webbplats.

Du kan inte vända dig till FSR om du är missnöjd med ditt omdöme eller behörighet, då det är frågor som inte tas upp hos FSR.

Hittade du informationen du sökte?