Frånvaro

Du har frivilligt ansökt om tillträde till studier på skolan och accepterar därmed skolans fastställda tim- och kursplaner. Detta innebär att alla timmar på schemat, friluftsdagar, stormöten med mera på skoltid är obligatoriska och kräver din närvaro.

Sjukanmälan

Varje ny sjukdag anmäler du dig på Schoolsoft.

Om du har specialkost eller är sjuk måste du meddela köket innan 8:00 att du inte skall äta eller vill ha matlåda.

Köket: Kök: Jonas Hjörring, Anna Karin Olsson och Emmy Klyft nås på tel 0457-731868 eller mail folkhogskolankoket@regionblekinge.se

Glöm ej att anmäla dig till Försäkringskassan!

Gör en sjukanmälan redan första sjukdagen till försäkringskassan. Försäkringskassan meddelar CSN om frånvaron. Du som är under 20 år behöver inte meddela Försäkringskassan.

Ledighet

Blankett för ledighetsansökan finns på skolexpeditionen. Kursansvarig lärare ska tillstyrka ledigheten som därefter beviljas eller avslås av rektorn.

Avbrott/byte av linje

Om du avbryter dina studier eller byter linje inom skolan, ska du fylla i en särskild blankett. Blanketten finns på skolexpeditionen.

Närvarokrav

För att kunna tillgodogöra sig kursinnehållet under ett läsår har ledning och lärarkollegium på Blekinge folkhögskola satt en gräns på 75 % som lägsta närvaronivå. Vid närvaro under denna nivå sätts inget omdöme för deltagare på Allmän kurs och därmed kan inte terminen/läsåret heller tillgodoräknas i omfattningskravet.

Vid lägre närvaro än 75 % uppger skoladministrationen till CSN att deltagaren under terminen inte uppnått studieresultat (genom att inte ha studerat enligt studieplanen). Deltagaren riskerar att inte bli beviljad studiemedel vid nästa ansökan.

Avstämningstillfällen:

Hösttermin vecka 36, 43 och 49

Vårtermin vecka 7, 13 och 19

Konsekvenstrappa vid hög frånvaro

Steg 1

Undervisande lärare granskar deltagarnas frånvaro varje vecka och samtalar med deltagaren vid oro. Deltagaren får läsa och skriva under att hen förstått konsekvenstrappan.
Vid behov upprättas en plan för att ta igen missat kursinnehåll.

Steg 2

Undervisande lärare skickar relevant information om frånvaro till mentor/klassansvarig.

Steg 3

Mentor/klasslärare kallar deltagaren till samtal om frånvaron och hjälper vid behov till att boka samtal med kurator/deltagarstödjare.

Steg 4

Mentor/klasslärare delger deltagaren en frånvarovarning och en plan för att förbättra närvaron upprättas och förs in deltagarens studieplan.

Steg 5

Deltagaren kallas till samtal med utbildningschef/rektor/studievägledare. Avbrott diskuteras.

Hittade du informationen du sökte?