Stormöga (Origo) av Jenny Carlsson Grip.

Policy konstnärlig gestaltning

Regioner är sedan lång tid tillbaka viktiga aktörer för inköp av fast och lös konst i vårdmiljöer och äger en stor del av Sveriges konstsamling. Detta är en del av den offentliga sektorns arbete för alla människors rätt till konstupplevelser.

Den konstnärliga gestaltningen representerar stora kulturella, ekonomiska och hälsofrämjande värden. Detta innebär ett förvaltningsansvar och en konstsakkunnighet för att hantera den konstnärliga gestaltningen.

Region Blekinges policy för konstnärlig gestaltning är en del av genomförandet av den regionala
utvecklingsstrategin samt den regionala kulturplanen för Blekinge. Policyn anger ett förhållningssätt
för utvecklingen av Region Blekinges konstsamling, som definieras ytterligare i Riktlinjer
för konstnärlig gestaltning.

Policyn anknyter till Riksdagens mål om gestaltad livsmiljö som omfattar arkitektur, form, design, konst och kulturarv. Gestaltad livsmiljö syftar till en helhetssyn med utgångspunkt i människan, hennes behov och livskvalitet vid formandet och förvaltandet av livsmiljöer.

Politikområdet utgår från allas rätt till miljöer som är inkluderande, väl gestaltade och långsiktigt hållbara.