Söka regionala kulturmedel

Från Kultur och bildning går det att söka följande projektmedel löpande:

  • Regionala utvecklingsmedel – kultur
  • Arrangemangs- och aktivitetsstöd
  • Produktionsstöd till professionella kulturskapare

Kulturstipendier utlyses en gång per år och arbetsstipendier vid specifika tillfällen. Regionala kulturföreningar kan ansöka om Regionalt verksamhetsbidrag senast den 1 juni året innan ansökan avser. Se mer under respektive rubrik. 

Region Blekinge kan medfinansiera projekt med upp till 50 %. Resterande finansiering ska komma från annat håll. Det går bra att medfinansiera med arbetstid.

För att få medel ska projekten eller aktiviteterna vara intressanta för en stor del av regionen och/eller bidra till att skapa nya former för samverkan. Ansökningarna ska förhålla sig till de regionala kulturpolitiska målen i Regional kulturplan för Blekinge 2022-2025:

  • Fler och nya deltagare i Blekinges kulturliv, med särskilt fokus på barn och unga vuxna.
  • Stärkta förutsättningarna för professionella kulturskapare att verka och utvecklas i Blekinge, i fortsatt samverkan med Sydsverige.
  • Kulturen och kulturskaparnas förmågor tas tillvara inom alla samhällssektorer för att stärka kreativitet och innovationskraft i Blekinge.

Under perioden 2022-2025 kommer följande områden att prioriteras lite extra:

  • Film och rörlig bild
  • Litteratur
  • Kulturbegreppet

Ansökningsblanketter och vidare information hittar du under respektive rubrik.

Hjälpte informationen på sidan dig?