Om kultur och bildning

Vi som lever och verkar i Blekinge har ett viktigt uppdrag: Att bidra till långsiktig utveckling och ökad livskvalitet i Blekinge. Även om vi ständigt påverkas av vår omvärld, har vi i hög grad framtiden i våra egna händer.

Region Blekinge har, i uppdrag av Kulturrådet, ansvaret för regional kulturutveckling i Blekinge.
I uppdraget ingår att tillsammans med Blekinges aktörer ta fram en regional kulturplan för Blekinge och samordna de insatser som krävs för att planen ska bli verklighet.

Region Blekinge har utifrån de nationella kulturpolitiska målen beslutat om följande regionala mål:

  • Fler och nya deltagare i Blekinges kulturliv, med särskilt fokus på barn och unga vuxna.
  • Stärkta förutsättningar för professionella kulturskapare att verka och utvecklas i Blekinge,
    i fortsatt samverkan med Sydsverige.
  • Kulturen och kulturskaparnas förmågor tas tillvara inom alla samhällssektorer för att stärka kreativitet och innovationskraft i Blekinge.

Region Blekinge ingår såsom övriga regioner (förutom Region Stockholm) i den nationella Kultursamverkansmodellen. Modellen gäller sedan 2011 och innebär att regionerna i Sverige fördelar vissa statliga stöd till regionala kulturverksamheter. Syftet är att ge ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Regionerna tar fram en regional kulturplan som underlag till Kulturrådet för att få det statliga stödet att fördela.

Följ oss via Nyhetsbrev kultur och bildning Öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?