Kultursamverkansmodellen

Kultursamverkansmodellen är till för att möjliggöra regionala prioriteringar och variationer inom den kulturfrämjande verksamheten. Den regionala kulturplanen fungerar som underlag för att få statligt bidrag att fördela inom regionen.

Kultursamverkansmodellen kom till efter en statlig utredning 2009 och började gälla 2011. Modellen innebär att regionerna i Sverige fördelar vissa statliga stöd till regionala kulturverksamheter. Syftet är att ge ett ökat utrymme för regionala prioriteringar och variationer. Regionerna tar fram en regional kulturplan som underlag till Kulturrådet för att få statligt stöd att fördela. Kulturplanen tas fram i samverkan med kommunerna och i samråd med civilsamhället och det professionella kulturlivet i regionen.

Nationella kulturpolitiska mål

Det regionala arbetet med kultur utgår från de nationella kulturpolitiska målen om att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund.
Målet är också att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå de nationella målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.
Hittade du informationen du sökte?