Föreställningen Lohengrin dreams, foto Andreas Nilsson

Regionala kulturverksamheter

Det finns elva kulturverksamheter i Blekinge som har regionala uppdrag samt regional och statlig finansiering.

Tio av dessa får statlig finansiering inom kultursamverkansmodellen, vilket innebär att statens pengar fördelas av Region Blekinge. Inom Region Blekinges organisation finns Musik i Blekinge, Slöjd i Blekinge, Dans i Sydost, Konst i Blekinge samt Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg. Verksamheter där andra aktörer är huvudmän är Filmregion Sydost, Blekinge museum, Riksteatern Blekinge och Regionteatern Blekinge Kronoberg. Den elfte regionala kulturaktören är Blekinge Läns Bildningsförbund, som inte ingår i kultursamverkansmodellen.

Det regionala arbetet med kultur utgår från de nationella kulturpolitiska målen om att kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Målet är också att alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling.
För att uppnå de nationella målen ska kulturpolitiken:

  • främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor,
  • främja kvalitet och konstnärlig förnyelse,
  • främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas,
  • främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan inom kulturområdet samt särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur.

Regionala kulturverksamheter i Blekinge

Hjälpte informationen på sidan dig?