Samverkan med kommunerna

Regioner är ett sätt att samordna, samverka och samfinansiera, men det är i kommunerna som kulturen sker. Allt från föreställningar, konserter, föreningsträffar, till kulturskolor, bibliotek och studiecirklar. Det innefattar den offentligt finansierade kulturverksamheten, kulturföretagens verksamhet samt civilsamhällets verksamhet och samverkansformerna hänger ofta ihop på olika sätt. De regionala verksamheterna som finansieras via kultursamverkansmodellen verkar i hela regionen och bidrar till att utveckla hela Blekinge.

Samverkansinitiativ

Många initiativ är gemensamma för flera kommuner i samverkan med regionala kulturverksamheter,
såsom Berättarkraft, en litteratur- och berättarfestival, eller Språkstegen, ett samarbete mellan
bibliotek, barnvårdcentraler och logopedi för att främja små barns språkutveckling. Andra samverkansinitiativ som dansscenen i Karlshamn eller inrättandet av ett regionalt konstresurscentrum i Ronneby, finns på plats i en kommun men är tillgänglig som resurs med kompetens för alla kommuner och aktörer inom kulturlivet. I Olofström fortsätter utvecklingen av en regional litterär nod med avstamp i arvet från Harry Martinson där arbetet handlar om att utveckla förutsättningar för både författare, ungdomar och föreningar samt litteraturen som besöksmål.

Noder med länskarta

Blekingemodellen

Musik i Blekinge, Blekinge Läns Bildningsförbund och Regionteatern Blekinge Kronoberg möjliggör att alla barn i Blekinge får musik-, dans- och teaterupplevelser två gånger varje år i skolan, vilket sker genom samverkan och samfinansiering tillsammans med kommunerna. Blekinge är i och med detta bland de bästa i Sverige på att nå ut till barn och unga med kultur. Sedan ett par år tillbaka har även litteratur och film blivit en del av utbudet, som resultat av förra kulturplanen. Blekingemodellen

Kultur i vården och Kultur i omsorgen

Musik i Blekinge och Blekinge Läns Bildningsförbund samordnar också utbudet i kommunerna för Kultur i vården och Kultur i omsorgen.

Biblioteksutveckling Blekinge Kronoberg resurs för kommunerna

Biblioteksutveckling Blekinge Kronobergfinns som resurs i hela Blekinge för alla folkbibliotekens
utvecklingsarbete. Biblioteken är en viktig aktör i en demokrati och har fått en allt större roll i att
vara en mötesplats för alla, inte minst vad gäller att vara ett stöd inom digital kunskap.

Blekinge museum - Blekinges länsmuseum

Blekinge museum är en regional resurs som finns tillgänglig i hela Blekinge och som har utvecklat sitt
pedagogiska arbete de senaste åren för att rikta sig ännu mer till barn och unga och bli en utgångsplats
för världsarvet, som resultat av förra kulturplanen. En viktig del av museets arbete handlar om arkeologi, bland annat har stora utgrävningar genomförts i Sölvesborg och Ronneby som förändrat synen på Blekinges historia. Ett gemensamt intresse finns hos flera aktörer att starta ett museum i Ronneby för att kunna nå ut lokalt, nationellt och internationellt med berättelserna som fynden genererar.

Regionala kulturverksamheterna

De regionala kulturverksamheterna samverkar med kommunerna och föreningar i hela Blekinge men
har också ett särskilt ansvar att samarbeta med frilansande professionella kulturskapare.

Hjälpte informationen på sidan dig?