Regionala utvecklingsmedel - kultur

Regionala utvecklingsmedel går att söka till utvecklingsprojekt som på kort eller lång sikt bidrar till att utveckla kulturen och samhällslivet i Blekinge.

Projekten ska vara intressanta för en stor del av regionen och/eller bidra till att skapa nya former för samverkan. Projekten ska förhålla sig till de regionala prioriteringarna i Blekinges regionala kulturplan 2018-2020.

Utvecklingsmedel kan sökas av regionala kulturverksamheter, organisationer, ideella föreningar och kommuner. Utvecklingsmedel kan inte sökas av företag eller enskilda personer.

Ansökan kan lämnas in när som helst under året. Kontakt ska tas med kultur- och bildningsenheten för att få tillgång till ansökningsblanketten.

Bidrag beviljas med maximalt 50 procent av totalkostnaden.

  • Ordinarie eller återkommande verksamhet är inte stödbart.
  • Bidrag beviljas inte till inspelning av musik, produktion av media eller tryck av böcker.
  • Utvecklingsmedel kan beviljas under maximalt tre år och beviljas ett år i taget.

Region Blekinge prioriterar projekt som:

  • har ett regionalt mervärde och bidrar till Blekinges utveckling och attraktionskraft
  • består av samverkan mellan aktörer och över konstområden
  • har en hög konstnärlig kvalitet och bidrar till förnyelse av kulturlivet
  • bidrar till jämställdhet och mångfald inom kulturområdet.
Hjälpte informationen på sidan dig?