En bild på ett nybygge mot en klarblå himmel.

Regional bostadsmarknad

-Avslutat projekt-

För att öka kunskapen om vilka bostäder som både befintliga och framtida Blekingebor efterfrågar har Region Blekinge och Länsstyrelsen Blekinge gjort ett gemensamt arbete för att kartlägga detta.

Här kan du se den Regionala bostadsmarknadskonferensen från 17 juni 2021:

Blekinges kommuner upplever sedan några år tillbaka att det råder bostadsbrist i länet, samtidigt som länet i förhållande till riket har en låg byggtakt av nya bostäder. PArbetet syftade till att kartlägga vilket behov av bostäder som finns i länet och ha en långsiktig bild av befolkningsförändringen och dess behov över en längre tid.

Att ta fram ett regionalt kunskapsunderlag kopplat till bostadsmarknaden i länet är nödvändigt för att driva på utvecklingen i länet, men även för att säkerställa att det som byggs är det som efterfrågas av både befintliga och framtida Blekingebor.

Analys av efterfrågan

Metoden har en demografisk utgångspunkt och behovet bestäms av faktorer som befolkningsmängd, ålderssammansättning, hushållsstorlek och hushållssammansättning. För att komplettera denna bild analyserades även efterfrågan på bostäder, priser och ekonomiska förutsättningar, exempelvis betalningsvilja. Detta för att förstå och förklara hur många bostäder per år, bostadsrätter och hyresrätter i flerfamiljshus samt småhus, som hushållen utifrån sin betalningsförmåga kan och vill efterfråga (marknadsdjupet).

Gemensam kunskapsgrund nödvändig för länets utveckling

Näringslivet i Blekinge upplever idag svårigheter att rekrytera kompetent personal till sin verksamhet, där tillgång till bostäder är en förutsättning för att kunna attrahera nya företag och invånare till länet.

Detta regionala kunskapsunderlag utgör en viktig gemensam kunskapsgrund för det regionala samtalet om bostadsmarknaden mellan olika aktörer, exempelvis region, länsstyrelse, kommuner, allmännyttans bostadsbolag samt privata bostads- och byggföretag.

Underlaget utgör även ett nödvändigt kunskaps- och planeringsunderlag för kommande strategier, planer och program kopplat till nya bostäder i länets kommuner, exempelvis kommunala bostadsförsörjningsprogram och översiktsplaner.

Arbetet drevs i projektform mellan 1 september 2020 – 31 augusti 2021 och finansierades av Tillväxtverket och av regionala tillväxtmedel. Resultaten från projektet och de utförda studierna presenterades på en regional bostadsmarknadskonferens 17 juni.

Med finansiering från tillväxtverket
Hittade du informationen du sökte?