Patientsäkerhet

Att vården ska vara säker är ett grundläggande krav för all hälso- och sjukvård. Region Blekinges vision för patientsäkerhetsarbetet är en god och säker vård, överallt och alltid. Det övergripande målet för verksamheten är att ingen patient ska behöva drabbas av en vårdskada.

För oss är det av högsta prioritet att du som patient känner dig trygg och litar på att vi alltid gör vårt yttersta i din vård och för att skydda dig från vårdskada. Själva begreppet patientsäkerhet definieras som ”skydd mot vårdskada”.

I patientsäkerhetsarbetet utgår Region Blekinge från den nationella planen
”Agera för säker vård”. Arbetet är inriktat på fem fokusområden:

  • Öka kunskap om inträffade vårdskador
  • Tillförlitliga och säkra system och processer
  • Säker vård här och nu
  • Stärka analys, lärande och utveckling
  • Öka riskmedvetenhet och beredskap

Du som patient kan bidra till säkrare vård

Att du som patient eller närstående medverkar aktivt i vården gör att vården blir bättre och säkrare. För att utveckla vården behövs återkoppling från de som vården är till för, genom egna och andras erfarenheter kan vi lära. Om du har synpunkter och klagomål ska du i första hand vända dig till de som gav dig vård eller kontakta Patientnämnden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Vi rapporterar och utreder avvikande händelser

Region Blekinge rapporterar och utreder avvikande händelser som hade kunnat eller har medfört en vårdskada. Med vårdskada avses enligt patientsäkerhetslagen (2010:659) ”lidande, kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder hade vidtagits vid patientens kontakt med hälso- och sjukvården”.

I Region Blekinge är vi riskmedvetna och arbetar aktivt och förebyggande för att förhindra att vårdskador uppkommer. Om en vårdskada ändå skulle uppstå vidtas åtgärder för att begränsa effekterna för dig som patient, närstående och för våra medarbetare. Tillbud rapporteras i avvikelsehanteringssystemet och utreds för att förhindra att flera patienter drabbas.

Händelser som medfört eller hade kunnat medföra en allvarlig vårdskada anmäls enligt lex Maria. Med allvarlig vårdskada menas vårdskada som är bestående, har lett till att patienten har fått ett väsentligt ökat vårdbehov eller avlidit. En noggrann internutredning görs av verksamheten och chefläkare anmäler sedan till Inspektionen för vård och omsorg, IVO, som granskar utredningen och bedömer om de planerade åtgärderna uppfyller kraven för patientsäkerhet.

Patientsäkerhetsberättelse

Information om hur patientsäkerhetsarbetet fungerar och drivs inom Region Blekinge beskrivs i den årliga patientsäkerhetsberättelsen.

Hittade du informationen du sökte?