Rättigheter och skyldigheter för journalister

Här finns information till dig som journalist som vill arbeta i Region Blekinges lokaler eller få information om en patient. Region Blekinges regler syftar till att skydda patientsekretessen.

När journalister vill arbeta i våra lokaler

Journalister har ingen automatisk rättighet att arbeta i våra lokaler. Om en patient eller medarbetare bjuder in en journalist försöker vi medverka till att denne kan fotografera och intervjua i våra lokaler, förutsatt att det inte stör verksamheten. Det är ansvarig chef för verksamheten som ger tillstånd.

 • Journalister får vistas och arbeta i Region Blekinges lokaler om de är inbjudna av patienter eller anställda och ansvarig chef för verksamheten ger sitt tillstånd till det.
 • Journalister har rätt att intervjua och fotografera eller filma de patienter och anställda som gett sitt samtycke till det och att ansvarig chef för verksamheten gett sitt tillstånd.
 • All fotografering, filmning och ljudupptagning ska ske under ordnade former, det vill säga att ansvarig chef för verksamheten gett sitt tillstånd och att personen som filmas, fotograferas eller hörs i ljudinspelning har gett sitt samtycke till det.
 • Journalister som saknar tillstånd kan avvisas från Region Blekinges lokaler.

När massmedierna vill ha patientinformation

Region Blekinge lämnar på grund av patientsekretessen bara ett begränsat antal uppgifter (se nedan) som gäller skadekonsekvenserna av olycksfall. Region Blekinge lämnar inga uppgifter om patienter som utsatts för våldsbrott då detta lyder under polisens förundersökningssekretess.

Uppgifter om patienter kan lämnas på två olika sätt.

 • Vid olycksfall kan akutmottagningen på förfrågan från journalister lämna en olycksfallsrapport som publiceras på Region Blekinges externwebb. När patienten lämnat akutmottagningen lämnas i allmänhet inga ytterligare uppgifter.
 • Vid vissa typer av större olyckor är det rimligt att ge media någon form av skaderapportering, även efter att patienter lagts in på sjukhuset. Det gäller händelser då tjänsteman i beredskap är aktiverad, olyckor med många skadade eller extrema händelser av stort allmänintresse. Då kontaktas kommunikationsenheten som i samarbete med ansvarig klinikchef eller motsvarande ordnar en pressinformation.

Vilka uppgifter lämnar vi ut om en patient?

 • Kön
 • Ungefärlig ålder i tioårsintervall, till exempel 31 – 40 år.
 • Geografiskt hemområde: Blekinge, utomläns eller utomlands.
 • Skadegrad: lindrig, allvarlig eller avliden.
 • Vårdnivå: på akutmottagningen, inlagd på sjukhus eller utskriven.

Vilka uppgifter lämnas aldrig ut om en patient?

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Hemort eller bostadsadress.
 • Andra uppgifter som tydligt identifierar en patient.
 • Specifika skador eller behandlingar.
Hittade du informationen du sökte?