Budget 2024 med planer 2025-2026

Budget 2024 med planer 2025-2026 är Region Blekinges främsta politiska styrdokument och anger de ekonomiska ramarna och den övergripande inriktningen för Region Blekinge under kommande mandatperiod.

Region Blekinges uppdrag, vision och värdegrund bildar utgångspunkt för inriktningen. Budgeten beslutas av regionfullmäktige och binder samman Region Blekinges övergripande vision och strategiska mål med verksamhetens inriktning och omfattning. Utifrån budgeten konkretiserar styrelsen och nämnderna sitt uppdrag och sina mål i årliga verksamhetsplaner.

Budget 2024 med planer 2025-2026

Region Blekinges övergripande mål visar i vilken riktning Region Blekinge – utöver att arbeta enligt lagkrav, reglemente och grunduppdrag – ska gå, och vilka övergripande frågeställningar hela organisationen kontinuerligt behöver arbeta med.

Budget 2023

Se resultatbudgeten här nedanför. I regionplanen hittar du budgeten för 2023 i sin helhet och ekonomisk plan för 2024-2025.

Skattesatsen är 12,04 procent. 

Tabellen visar resultatbudget för 2023.

Resultatbudget

Miljoner kronor

Verksamhetens intäkter

1 079,5

Verksamhetens kostnader

-7 141,0

Avskrivningar

-258,8

Verksamhetens nettoresultat

-6 320,2

Skatteintäkter

4 543,7

Statsbidrag

1 799,8

Verksamhetens resultat

23,3

Finansiella intäkter

40,0

Finansiella kostnader

-276,2

Resultat efter finansiella poster

-236,2

Resultat

-212,9

Hittade du informationen du sökte?