Uppföljning och årsredovisning

Under året följer Region Blekinge upp verksamheten genom rapporter och årsredovisning. Årsredovisningen är Region Blekinges viktigaste dokument för att följa upp vilka insatser som organisationen gjorde under det gångna året.

Rapporter för att följa upp

Förvaltningarna tar fram månads- tertial- och delårsrapporter för att följa upp målen och det ekonomiska läget. Respektive nämnd godkänner rapporterna.

Årsredovisning

Efter årets slut lämnar varje nämnd en verksamhetsberättelse som utvärderar årets verksamhet och hur fastställda åtaganden, mål, aktiviteter och eventuella andra uppdrag har uppfyllts. Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för året och relevanta nyckeltal. Grundat på de verksamhetsberättelser nämnderna har lämnat ska regionstyrelsen till regionfullmäktige göra en årsredovisning för Region Blekinge som helhet. I årsredovisningen redogörs för hur verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut ser ut. Dessutom ska måluppfyllelsen och relevanta nyckeltal beskrivas och utvärderas.

Årsredovisning 2023

Region Blekinges årsredovisning för 2023 fastställdes av regionfullmäktige den 3 april 2024. Den visar på ett negativt ekonomiskt resultat. Region Blekinge visade ett underskott vid årets slut på 230 miljoner kronor. Underskottet ligger något sämre än det budgeterade resultatet, som var på -213 miljoner kronor. Efter så kallade balanskravsjusteringar blev årets resultat -384 miljoner kronor.

Under 2023 hade Region Blekinge fem så kallade inriktningsmål. För fyra av dessa bedöms måluppfyllelsen som inte helt tillfredsställande och för det femte målet är bedömningen att uppfyllelsen är otillfredsställande:​

  • Växtplats Blekinge, hållbar utveckling och stärkt folkhälsa: inte helt tillfredsställande
  • God vård och bra tillgänglighet: inte helt tillfredsställande
  • God kvalitet och en resurseffektiv organisation: inte helt tillfredsställande
  • Attraktiv arbetsgivare och tillitsbaserat ledarskap: inte helt tillfredsställande
  • Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll: otillfredsställande.

Via filmen nedan får du en sammanfattning av avsnittet Året i korthet.

Intern kontroll

De förtroendevalda politikerna har ett övergripande ansvar att följa upp att det finns god intern styrning och intern kontroll i Region Blekinge. Den interna kontrollen ska bland annat säkra att Region Blekinge lever upp till politiska mål och policydokument. Region Blekinges revisorer granskar verksamheten och gör revisionsrapporter.

Information om revisionen och revisionsrapporter

Hittade du informationen du sökte?