Uppföljning och årsredovisning

Under året följer Region Blekinge upp verksamheten genom rapporter och årsredovisning. Årsredovisningen är Region Blekinges viktigaste dokument för att följa upp vilka insatser som organisationen gjorde under det gångna året.

Rapporter för att följa upp

Förvaltningarna tar fram månads- tertial- och delårsrapporter för att följa upp målen och det ekonomiska läget. Respektive nämnd godkänner rapporterna.

Årsredovisning

Efter årets slut lämnar varje nämnd en verksamhetsberättelse som utvärderar årets verksamhet och hur fastställda åtaganden, mål, aktiviteter och eventuella andra uppdrag har uppfyllts. Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för året och relevanta nyckeltal. Grundat på de verksamhetsberättelser nämnderna har lämnat ska regionstyrelsen till regionfullmäktige göra en årsredovisning för Region Blekinge som helhet. I årsredovisningen redogörs för hur verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut ser ut. Dessutom ska måluppfyllelsen och relevanta nyckeltal beskrivas och utvärderas.

Årsredovisning 2022

Region Blekinges årsredovisning för 2022 fastställdes av regionfullmäktige den 5 april 2023. Den visar på ett positivt ekonomiskt resultat, men en målupfyllelse som inte är helt tillfredsställande. Ekonomiskt slutade år 2022 med ett överskott på 30 miljoner kronor, vilket var ungefär i nivå med det förväntade resultatet. Viktiga orsaker till att det blev ett plusresultat för regionen som helhet var större statsbidrag än väntat, ökade skatteintäkter och svårigheter att bemanna vilket gör att lönekostnaderna blir mindre än väntat. Vissa förvaltningar inom regionen fick dock ett underskott.

Du hittar årsredovisningen i sin helhet längst ner på denna sida. Via filmen nedan får du en sammanfattning av avsnittet Året i korthet.

Intern kontroll

De förtroendevalda politikerna har ett övergripande ansvar att följa upp att det finns god intern styrning och intern kontroll i Region Blekinge. Den interna kontrollen ska bland annat säkra att Region Blekinge lever upp till politiska mål och policydokument. Region Blekinges revisorer granskar verksamheten och gör revisionsrapporter.

Information om revisionen och revisionsrapporter

Hjälpte informationen på sidan dig?