Uppföljning och årsredovisning

Under året följer Region Blekinge upp verksamheten genom rapporter och årsredovisning. Årsredovisningen är Region Blekinges viktigaste dokument för att följa upp vilka insatser som organisationen gjorde under det gångna året.

Rapporter för att följa upp

Förvaltningarna tar fram månads- tertial- och delårsrapporter för att följa upp målen och det ekonomiska läget. Respektive nämnd godkänner rapporterna.

Årsredovisning

Efter årets slut lämnar varje nämnd en verksamhetsberättelse som utvärderar årets verksamhet och hur fastställda åtaganden, mål, aktiviteter och eventuella andra uppdrag har uppfyllts. Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för året och relevanta nyckeltal. Grundat på de verksamhetsberättelser nämnderna har lämnat ska regionstyrelsen till regionfullmäktige göra en årsredovisning för Region Blekinge som helhet. I årsredovisningen redogörs för hur verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut ser ut. Dessutom ska måluppfyllelsen och relevanta nyckeltal beskrivas och utvärderas.

Årsredovisning 2021

Region Blekinges årsredovisning för 2021 fastställdes av regionfullmäktige den 6 april 2022. Det ekonomiska resultatet för Region Blekinge blev ett överskott på drygt 387 miljoner kronor. Av denna summa uppgår verksamhetens resultat, det vill säga resultatet exklusive finansiella placeringar, till 141 miljoner kronor. Det starka resultatet berodde mycket på stora tillfälliga tillskott till följd av coronapandemin, kombinerat med minskad efterfrågan av viss verksamhet och stort överskott från de finansiella placeringarna. De tillfälliga tillskotten gör inte att ekonomin på lång sikt blir bättre.

Måluppfyllelse för inriktningsmålen
Av de sex inriktningsmål som regionfullmäktige fastställt för god ekonomisk hushållning, bedömer regionen att ett, ”Ett attraktivt Blekinge”, uppfyllts på ett tillfredsställande sätt. För de övriga målen bedöms uppfyllelsen som ”inte helt tillfredsställande”. Det gäller målen ”God tillgänglighet”, ”God kvalitet”, ”Engagerade medarbetare med rätt kompetens”, ”Ett hållbart Blekinge” och ”Långsiktig ekonomisk planering med god kostnadskontroll”.

Du hittar årsredovisningen i sin helhet längst ner på denna sida. Via filmen nedan får du en sammanfattning av avsnittet Året i korthet.

Intern kontroll

De förtroendevalda politikerna har ett övergripande ansvar att följa upp att det finns god intern styrning och intern kontroll i Region Blekinge. Den interna kontrollen ska bland annat säkra att Region Blekinge lever upp till politiska mål och policydokument. Region Blekinges revisorer granskar verksamheten och gör revisionsrapporter.

Information om revisionen och revisionsrapporter

Hjälpte informationen på sidan dig?