Uppföljning och årsredovisning

Under året följer Region Blekinge upp verksamheten genom rapporter och årsredovisning. Årsredovisningen är Region Blekinges viktigaste dokument för att följa upp vilka insatser som organisationen gjorde under det gångna året.

Rapporter för att följa upp

Förvaltningarna tar fram månads- tertial- och delårsrapporter för att följa upp målen och det ekonomiska läget. Respektive nämnd godkänner rapporterna.

Årsredovisning

Efter årets slut lämnar varje nämnd en verksamhetsberättelse som utvärderar årets verksamhet och hur fastställda åtaganden, mål, aktiviteter och eventuella andra uppdrag har uppfyllts. Verksamhetsberättelsen innehåller ekonomiskt utfall för året och relevanta nyckeltal. Grundat på de verksamhetsberättelser nämnderna har lämnat ska regionstyrelsen till regionfullmäktige göra en årsredovisning för Region Blekinge som helhet. I årsredovisningen redogörs för hur verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets slut ser ut. Dessutom ska måluppfyllelsen och relevanta nyckeltal beskrivas och utvärderas.

Intern kontroll

De förtroendevalda politikerna har ett övergripande ansvar att följa upp att det finns god intern styrning och intern kontroll i Region Blekinge. Den interna kontrollen ska bland annat säkra att Region Blekinge lever upp till politiska mål och policydokument. Region Blekinges revisorer granskar verksamheten och gör revisionsrapporter.

Information om revisionen och revisionsrapporter

Hjälpte informationen på sidan dig?