Aktuellt om regional utveckling

lampor

Interreg Cooperation Day

Den 21 september firas Interreg cooperation day (interregionala samarbetsdagen), en dag som syftar till att lyfta fram och hylla samarbetet inom EU.

Europa är en stor kontinent med vitt skilda länder som har vitt skilda förutsättningar. I spetsen för arbetet med att sammanföra kontinenten går EU och övertygelsen om att Europas alla invånare har allt att vinna på ett utökat samarbete på alla nivåer.

Detta samarbete märks oftast och tydligast i Bryssel och Strasbourg där EU-parlamentarikerna och medlemsländernas regeringschefer träffas regelbundet för att enas om ny EU-lagstiftning som stakar ut vägen framåt för unionen.

Men en lika viktig del av det Europeiska samarbetet, som inte alltid syns lika mycket, är det massiva samarbete som pågår på regional nivå. EU är nämligen inte enbart uppdelat i sina 27 medlemsländer utan även i små och stora geografiska samarbetsområden, vilka sträcker sig över landgränserna och som syftar till att främja samarbeten inom unionen utifrån lokala förutsättningar.

I dag finns det totalt 104 sådana indelningar, vilka har finansieringsprogram knutna till sig för att finansiera utvecklingsinsatser för det aktuella området.

Dessa program är de så kallade Interregprogrammen. Ett exempel på ett sådant program är Interreg Baltic Sea Region Länk till annan webbplats. som samlar alla länderna runt Östersjön, och ett annat program är Interreg South Baltic Länk till annan webbplats. som samlar regionerna runt södra Östersjön.

Klicka här för att se en interaktiv karta över alla Interregprogram. Länk till annan webbplats.

Interregprogrammen är högprioriterade av EU:s medlemsländer och varje år investerar unionen 100 miljoner euro i dessa program. Pengarna kan aktörer runt om i Europa, stora som små, ansöka om för att gemensamt med andra aktörer i sitt närområde tillsammans möta gemensamma utmaningar.

Se exempel på beviljade projekt här nedan:

Baltic Biking UPGRADE

Pommerns turistbyrå i Polen har i samarbete med Region Blekinge och partners från Litauen, Polen, Danmark, Tyskland och Sverige beviljats 1,5 miljoner euro för projektet Baltic Biking UPGRADE (BBU).

Så här beskriver Sarah Keidser, strategisk samhällsplanerare vid Region Blekinge, projektet:

– Med BBU vill vi främja en ökad cykelturism längs den europeiska cykelleden Eurovelo 10. Genom samarbete med våra grannregioner runt södra Östersjön ska vi arbeta tillsammans för att utveckla de företag som är kopplade till både cykelturism och besöksnäring. Vi ser att det finns en stor potential i att uppleva våra regioners varierande landskap och natur via cykel. Inte minst då intresset för cykelturism har ökat de senaste åren. För detta behövs det dock en utvecklad och fungerande besöksnäring som fångar upp behoven hos cykelturisten.

Varför är projektet viktigt?

– För oss i Blekinge är projektet särskilt viktigt då vi parallellt arbetar med planeringen av nya gång- och cykelvägar. En ny cykelväg fyller inte någon funktion om den inte används. I projektet BBU kommer vi arbeta med företag, produkter och tjänster som lockar besökare att färdas längs med våra cykelleder.

Varför behöver vi samarbeta kring detta?

Cykelleden Eurovelo 10 följer kusten runt hela Östersjön, är 910 mil lång och går genom 9 olika länder. Länk till annan webbplats. Det finns redan ett flöde av besökare och turister mellan dessa länder. Det vi vill paketera och erbjuda är en samlad cykelupplevelse för dessa besökare. För detta krävs att vi arbetar tillsammans med regionerna längs Eurovelo 10.

– Det ska bli roligt och spännande att gå in i det här projektet. Vi ser ju att samtliga regioner runt Östersjökusten delar samma intresse och samma utmaningar kopplat till cykelturismen.

LIMIT

Lunds universitet har i samarbete med Kristianstads universitet och partners i Danmark, Sverige, Polen och Litauen beviljats 2 miljoner euro av Interreg South Baltic för projektet LIMIT.

Så här beskriver universitetslektorerna Michael Cimbritz och Åsa Davidsson vid Lunds universitet LIMIT:

– Med LIMIT vill vi minska förekomsten av hälso- och miljöskadliga ämnen från grund- och ytvatten i södra Östersjöregionen. Det handlar bland annat om PFAS (så kallade "evighetskemikalier"), bekämpningsmedel och antibiotika. Detta ska göras genom att utveckla tekniker som kan införas på reningsverk och även direkt i förorenade områden. Vi arbetar också med att utveckla nya analysmetoder och med ett hållbart omhändertagande av föroreningarna.

Varför är projektet viktigt?

– Om vi ska uppnå en hållbar användning av vatten är det viktigt att ta bort PFAS och andra mikroföroreningar från förorenat grundvatten, avlopp och andra punktkällor. Hållbar hantering av våra vattenresurser är också avgörande för att främja grön ekonomisk utveckling.

Varför behöver vi samarbeta kring detta?

– Vatten bryr sig inte om nationsgränser. Vi behöver därför gemensamma ansträngningar mellan länderna för att främja hållbar användning av vatten och tillhandahålla lösningar för att begränsa spridningen och påverkan av föroreningar.

– Med fokus på innovativa gröna reningsteknologier, utvecklade och demonstrerade i samarbete, är vi övertygade om att vi kan begränsa spridningen och minska förekomsten av PFAS och andra mikroföroreningar i södra Östersjöområdet.

Hittade du informationen du sökte?