Blekingebornas hälsa

Vi lever allt längre och andelen äldre i vårt län ökar. För att följa hälsoutvecklingen i vår befolkning genomförs enkätundersökningen Hälsa på lika villkor med utökat urval vart tredje år i Blekinge.

I senaste undersökningen 2014 uppger en större andel personer i Blekinge ett något sämre allmänt hälsotillstånd jämfört med i riket i sin helhet. Tandhälsan upplevs överlag som god i Blekinge vid jämförelse med nationella siffror. Precis som i övriga landet finns det skillnader i upplevd hälsa mellan könen och mellan olika socioekonomiska grupper, det vill säga hälsan är varken jämställt eller jämlikt fördelad i vår befolkning.

Hur mår vi?

 • Yngre mår bättre än äldre.
 • Männen mår överlag bättre än kvinnorna.
 • Höginkomsttagare mår bättre än låginkomsttagare.
 • Högutbildade mår bättre än lågutbildade.

Sjukskrivningstal och ohälsotal ger också en indikation på hälsonivån i befolkningen. I Blekinge ligger dessa siffror relativt högt jämfört med riket. Blekinge har en högre frekvens av insjuknande och dödlighet i lungcancer än riket. Likaså är fetma vanligare hos Blekinges befolkning jämfört med riket i genomsnitt. Gällande fallskador bland äldre, skador bland barn och tonårsaborter ligger Blekinge däremot bättre till än riksgenomsnittet.

Hur lever vi?

På en övergripande nivå har det inte skett några stora förändringar i blekingarnas levnadsvanor de sista åren. Det finns dock vissa grupper som utmärker sig i både positiv och negativ riktning:

 • Invånarna i Blekinge dricker mindre alkohol än svenskar generellt.
 • En större andel kvinnor i åldern <25 år och 41-60 år i Blekinge röker dagligen jämfört med riket i genomsnitt.
 • En större andel män i Blekinge snusar jämfört med riket.
 • Det dagliga intaget av frukt och grönt ligger under rikssnittet i Blekinge.
 • Amningsfrekvensen i Blekinge vid 6 månaders ålder ligger under riksgenomsnittet.

Under vilka villkor lever vi?

Livsvillkoren för medborgarna i Blekinge ser ut enligt följande i jämförelse med riket:

 • Den disponibla inkomsten är lägre
 • Utbildningsnivån är lägre
 • Ungdomsarbetslösheten är högre
 • Medborgarnas sociala relationer är svagare.

Många av de faktorer som identifierats ovan är direkt eller indirekt möjliga att påverka. Sammanfattningsvis finns ett antal utmaningar för länets kommuner och landstinget att ta sig an, både var för sig och i samverkan med övriga samhällsaktörer. Det gäller framför allt i syfte att skapa stödjande miljöer och förutsättningar för våra medborgare att göra goda val och leva ett gott liv. Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver ett såväl mångdimensionellt som långsiktigt tänkande.

Folkhälsorapporter

Du hittar en sammanställning av resultaten för 2011 respektive 2014 i de två folkhälsorapporter här nedanför.