Blekingebornas hälsa

Vi lever allt längre och andelen äldre i vårt län ökar. För att följa hälsoutvecklingen i vår befolkning genomförs enkätundersökningen Hälsa på lika villkor med utökat urval vartannat år i Blekinge.

Blekingeborna mår förhållandevis bra. Det visar Folkhälsorapporten 2021, som bygger på resultatet från folkhälsoenkäten ”Hälsa på lika villkor”.

Yngre Blekingebor mår fysiskt bättre än äldre, medan äldre mår psykiskt bättre än yngre. Män mår överlag bättre än kvinnor och personer med högre utbildning mår bättre än de med lägre utbildningsnivå.

I Blekinge upplever 70,8 procent att deras hälsotillstånd är bra eller mycket bra, vilket är jämförbart med 2018 då siffran var 69 procent. Men det finns alltså skillnader mellan grupper och det är inte unikt för Blekinge. Den ojämlika hälsan ökar i hela Sverige.

Resultaten ska nu användas för att förbättra hälsan hos Blekinges befolkning. Men att vända trenden med en ojämlik hälsa tar tid och kräver samverkan mellan flera aktörer. Det kommer att ske i större utsträckning med en länsgemensam folkhälsoplan som ska tas fram under 2022.

I Blekinge besvarades folkhälsoenkäten av 3 345 personer vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent, en kraftig ökning jämfört med 2018 då den låg på 35 procent.

Du kan läsa mer om resultaten och hela folkhälsorapporten för Blekinge nedan.

Undersökningar barn och unga

EMQ är ett kvalitetsregister som kan bidra med data för att visa på resultat, jämföra och bidra till en likvärdig elevhälsa för elever i Sverige. Det övergripande syftet med kvalitetsregistret är att följa och utvärdera barn och ungdomars hälsa och utveckling i skolåldrarna. EMQ möjliggör öppna jämförelser av elevhälsan för att utvärdera om det föreligger en likvärdig elevhälsa nationellt.

Drogvaneundersökning Blekinge införs 2022 och kommer att genomföras vart fjärde år. Syftet med en kartläggning av ungas ANDTS-vanor i Blekinge är att kunna arbeta evidensbaserat och kvalitetssäkra länets ANDTS-förebyggande arbete, genom att arbeta utifrån en uppdaterad regional lägesbild.

Hittade du informationen du sökte?