Det är sommar och tre barn leker med en rockring.

Barnets rättigheter

I Region Blekinge möter vi barn som patienter, närstående eller besökare. Barnen ska känna sig välkomna, sedda och bli tagna på allvar. Bemötandet och omhändertagandet ska utgå från det enskilda barnets behov, ålder och mognad.

Barnkonventionen antogs av FN:s generalförsamling 1989. Till barn räknas varje människa under 18 år. Sverige var ett av de första länderna att anta konventionen, vilket skedde i september 1990. Detta innebär därmed att vi (staten, myndigheter, kommuner och regioner) förbundit oss att på olika vis förverkliga den. Konventionen syftar till att ge barn, oavsett bakgrund, rätt att behandlas med respekt och att få komma till tals. Bland annat ska barnets bästa komma i främsta rummet i alla åtgärder som rör barn. Den 1 januari 2020 blev FN:s konvention om barnets rättigheter svensk lag.

Fyra av sakartiklarna i barnkonventionen är vägledande för hur helheten ska tolkas. Artikel 2, 3, 6 och 12 kallas för de fyra huvudprinciperna.

  • Artikel 2 handlar om alla barns lika värde och rättigheter. Ingen får diskrimineras.
  • Artikel 3 anger att vid alla åtgärder som rör barn ska i första hand beaktas vad som bedöms vara barnets bästa
  • Artikel 6 understryker varje barns rätt till liv, överlevnad och utveckling
  • Artikel 12 handlar om barnets rätt att bilda och uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. Barnets åsikt ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.

Organisation

Den politiska ledningen ansvarar för att betydelsen av Barnkonventionens tillämpning tydliggörs i strategiska sammanhang och beslut.

Det övergripande målet är att förverkliga barn och ungas rättigheter och anlägga ett barnperspektiv liksom ett barnrättighetsperspektiv på alla åtgärder och beslut i landstinget.

Alla verksamheter i Region Blekinge har ett ansvar att arbeta med barnkonventionen.

I Region Blekinge finns en barnrättstrateg, ett barnkonventionsråd och flera barnrättsombud i de olika verksamheterna.

Hittade du informationen du sökte?