Ledning och styrning av folkhälsoarbetet

Folkhälsoutvecklingen i ett län är av central betydelse för regionens och kommunernas ledning och styrning av sina verksamheter. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa trender, likheter och olikheter i hälsan hos vår befolkning.

Mål

De nationella folkhälsomålen är också styrande för vilka mål och prioriteringar som görs i Region Blekinge inom folkhälsoområdet. Det folkhälsopolitiska ramverket består av ett övergripande, nationellt folkhälsopolitiskt mål och åtta målområden. Det övergripande målet för folkhälsopolitiken har ett tydligt fokus på jämlik hälsa. Målet är att folkhälsopolitiken ska skapa samhälleliga förutsättningar för en god och jämlik hälsa i hela befolkningen och sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation.

Läs mer om det nationella folkhälsopolitiskt målet och de åtta målområden via länken nedan "Övergripande nationella folkhälsomål".

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver uthållighet och långsiktighet. I Region Blekinges strategiska folkhälsoarbete är det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet en viktig fråga.

Samverkan

Samverkan är en nyckelfaktor för att nå framgång i folkhälsoarbetet.

Det är först när flera samhällsaktörer går samman och enas om vilka behovsgrupper som bör prioriteras, vilka insatser som ska göras, vem som ska göra vad och hur man har för avsikt att följa upp, som folkhälsoarbetet kan vinna mark och åstadkomma skillnad för medborgarna i Blekinge. För Region Blekinge är samverkan med andra aktörer både på regional och nationell nivå därför en självklarhet i folkhälsoarbetet.

Region Blekinges medlemskap i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS) innebär möjligheter till erfarenhetsutbyten och utvecklingsarbeten.

Region Blekinge samverkar även regionalt med länets alla kommuner, Länsstyrelsen och Polisen med flera.

Blekinges länsgemensamma prioriteringar för området folkhälsa

Den regionala utvecklingsstrategin Växtplats Blekinge är vår gemensamma färdplan, kartan som leder oss närmare visionen – fler människor som lever, arbetar och utvecklas i Blekinge. Växtplats Blekinge är en övergripande strategi för det gemensamma regionala utvecklingsarbetet i Blekinge och innehåller mål och prioriteringar fram till 2030.

Att skapa jämlik hälsa och goda livsvillkor har stor bäring på Blekinges utveckling. För att nå mål och prioriteringar som beskrivs i Växtplats Blekinge har länsgemensamma prioriteringar för området folkhälsa tagits fram.
Blekinges länsgemensamma prioriteringar för området folkhälsa ersätter den tidigare folkhälsopolicyn.

Jämlik hälsa

Hösten 2016 tillsatte dåvarande Landstingsstyrelsen Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge. Kommissionen bestod av en ordförande och tio ledamöter med kompetenser inom olika samhällssektorer. En rapport har tagits fram med förslag på åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Blekinge. Perspektiven socioekonomi och genus genomsyrade arbetet. Alla förslag kan läsas i rapporten nedan.

Hittade du informationen du sökte?