Ledning och styrning av folkhälsoarbetet

Folkhälsoutvecklingen i ett län är av central betydelse för regionens och kommunernas ledning och styrning av sina verksamheter. Det är därför viktigt att kontinuerligt följa trender, likheter och olikheter i hälsan hos vår befolkning.

Undersökningar

Kunskaperna om de faktorer som bestämmer befolkningens hälsa är lika viktiga som kunskaperna om hur hälsan och sjukligheten ser ut i olika befolkningsgrupper för att utvecklingen ska vara möjlig att påverka.

Vart fjärde år genomförs en undersökning av befolkningens självupplevda hälsa i Blekinge län. Materialet ger möjlighet att följa och analysera hälsotrender över tid, identifiera sårbara grupper och ojämliketer i hälsa. Resultatet från undersökningen 2014 presenteras i Folkhälsorapport Blekinge 2014.

Mål

De nationella folkhälsomålen är också styrande för vilka mål och prioriteringar som görs i Region Blekinge inom folkhälsoområdet. Läs mer via länken "Övergripande nationella folkhälsomål".

Ett framgångsrikt folkhälsoarbete kräver uthållighet och långsiktighet. I Region Blekinges strategiska folkhälsoarbete är det hälsofrämjande och det sjukdomsförebyggande arbetet en viktig fråga.

Samverkan

Samverkan är en nyckelfaktor för att nå framgång i folkhälsoarbetet.

Det är först när flera samhällsaktörer går samman och enas om vilka behovsgrupper som bör prioriteras, vilka insatser som ska göras, vem som ska göra vad och hur man har för avsikt att följa upp, som folkhälsoarbetet kan vinna mark och åstadkomma skillnad för medborgarna i Blekinge. För Region Blekinge är samverkan med andra aktörer både på regional och nationell nivå därför en självklarhet i folkhälsoarbetet.

Region Blekinge medlem i det nationella nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård (HFS). Medlemskapet i nätverket innebär möjligheter till erfarenhetsutbyten och utvecklingsarbeten.

Region Blekinge samverkar även regionalt med länets alla kommuner, Länsstyrelsen och Polisen med flera.

Folkhälsopolicy

En gemensam folkhälsopolicy är framtagen av Regionen, kommunerna och Länsstyrelsen i Blekinge, med syfte att få en god och jämlik hälsa hos befolkningen som kan bidra till en hållbar utveckling och tillväxt i Blekinge.

I folkhälsopolicyn har fyra särskilt viktiga områden prioriterats för det gemensamma folkhälsoarbetet under åren 2014-2020. De områdena är:

  • Goda livsvillkor
  • Psykisk hälsa
  • Alkohol, narkotika dopning, tobak och spel
  • Hälsofrämjande miljöer och levnadsvanor

Jämlik hälsa

Hösten 2016 tillsatte Landstingsstyrelsen Kommissionen för jämlik hälsa i Blekinge. Kommissionen bestod av en ordförande och tio ledamöter med kompetenser inom olika samhällssektorer. En rapport har tagits fram med förslag på åtgärder som kan bidra till att minska hälsoklyftorna i Blekinge. Perspektiven socioekonomi och genus genomsyrade arbetet. Alla förslag kan läsas i rapporten nedan.

Hjälpte informationen på sidan dig?