Region Blekinges stödstruktur för att stärka barnets rättigheter i organisationen

[ingress kommer inom kort]

För att kunna arbeta utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter i praktiken krävs ett barnrättsperspektiv – ett perspektiv som motsvarar konventionens barnsyn.
Ett barnrättsperspektiv innebär att både den enskilda medarbetaren och hela verksamheten arbetar rättighetsbaserat och har strategier för arbetet med att genomföra FN:s konvention om barnets rättigheter. Att arbeta rättighetsbaserat handlar om att förstå, kunna och vilja.

Det finns en samordningsfunktion för arbetet med barnets rättigheter i regionen sedan 2012. Ett barnkonventionsråd med representation från olika verksamheter finns inrättat för att bland annat stödja regionens verksamheter att barnets rättigheter följs och för att uppmärksamma barnrättsfrågor som behöver synliggöras i Region Blekinge.

Barnrättsombud finns inom hälso- och sjukvården, tandvården samt vissa serviceområden. Målet är att alla verksamheter ska ha ett barnrättsombud som tillsammans med sin chef håller barnrättsfrågorna levande. Ett nätverk för barnrättsombud finns med tre årliga träffar för fortbildning och nätverkande.

Ambitionen är att alla i organisationen tar sitt ansvar för att omsätta FN:s konvention om barnets rättigheter i praktisk handling.

Det finns en strategi som beskriver övergripande hur arbetet med FN:s konvention om barnets rättigheter ska bedrivas i Region Blekinge. Alla i organisationen är viktiga för att förverkliga barnets rättigheter. Strategin beskriver politikens, förvaltningarnas och verksamheternas ansvar och roll för att uppnå ett barnrättsbaserat arbete. Till strategin finns en tillhörande handlingsplan som revideras regelbundet.

Nationellt stöd för arbetet med att stärka barnets rättigheter

Sveriges kommuner och regioner (SKR)
https://skr.se/demokratiledningstyrning/manskligarattigheterjamstalldhet/barnetsrattigheter.106.html
Barnombudsmannen (BO))
https://www.barnombudsmannen.se/barnratt-i-praktiken/

Hittade du informationen du sökte?