Folktandvårdens miljöarbete

Här hittar du information om folktandvårdens miljöarbete och miljöledningssystem.

Miljöprogrammet

Folktandvården Blekinge arbetar efter visionen ”Frisk mun - för alla”. Vi arbetar hälsofrämjande för en god tandhälsa som resulterar i en lägre förbrukning av engångsmaterial, kemikalier, läkemedel och energi. Detta arbete bidrar till en hållbar utveckling och genom ständiga förbättringar inom dessa områden minskar vi negativ miljöpåverkan.

De delar vi aktivit arbetar med är att:

 • Ständigt förbättra och utveckla miljöarbetet
 • Minska mängden skadliga och icke miljövänliga produkter
 • Minska miljö-och klimatpåverkan genom att förebygga utsläpp av föroreningar och växthusgaser
 • Hushålla med resurser genom att överväga vad som är tekniskt möjligt, miljömässigt motiverat och ekonomiskt rimligt
 • Följa tillämpliga lagar och andra krav

Vårt miljöarbete prioriterar i första hand de områden där vår verksamhet har en betydande miljöpåverkan och där vi själva har störst möjlighet att påverka i en positiv riktning. 

Folktandvårdens miljöaspekter

 • utsläpp av koldioxid från uppvärmning, el, lustgas, transporter och tjänsteresor
 • resursförbrukning – papper, vatten, papper, plast och uppvärmning/fjärrvärme
 • farligt avfall
 • användning av kemikalier i verksamheten
 • elektronik och vitvaror
 • köldmedia
 • antibiotika
 • brännbart avfall

 

Miljömål 2021-2024

Minska klimatpåverkan

Folktandvårdens verksamhet ska minska sin klimatpåverkan genom att reducera koldioxidutsläpp. Folktandvården ska göra det genom att:

 • förbättra våra vardagsrutiner.
 • följa Region Blekinges resepolicy.
 • minska antalet körda kilometer med privat bil med 10% (utgångsvärde 2019).

På mätbara åtgärder kommer rapportering att ske en gång per år och redovisas per patientbesök. Tjänsteresor med bil redovisas i kilometer per patientbesök tre gånger per år som nyckeltal. Totala mängden tjänsteresor mäts och sammanställs centralt.

BHK

Miljömålet går ut på att öka användningen av skyddsförkläden vid stänkande patientarbete. Målvärdet är 95% följsamhet till basala hygien- och klädregler. Idealvärdet är 100%.

Rapportering sker tre gånger per år. Det går att mäta målet både som nyckeltal och i procent. Nyckeltalet är antalet skyddsförkläden per patientbesök. Som procent är det antalet procent följsamhet till basala hygienregler och klädregler.

Utgångsvärdet är 2018.

 • 2018: 75%
 • 2019: 84%
 • 2020: 90%
 • 2021: 91 %
 • 2022: 89 %
 • 2023: 84 %

Minska Hg i utsläppsvatten

Folktandvårdens verksamhet ska minska sin miljöpåverkan genom att minska utsläpp av kvicksilver, Hg, inom verksamheten. Folktandvården måste minska utsläppen av Hg för att följa krav eller förväntade krav från myndigheterna i de olika kommunerna.

Provtagning sker en gång per år på utsläppsvatten. För att uppnå miljömålet genomförs lämpliga åtgärder vid behov.

Målvärdet är ett medelvärde som ska uppnås till år 2025. Medelvärdet får högst vara 200 μg/l. Utgångsvärdet är från år 2019.

 • 2019: 366 μg/l
 • 2020: 288 μg/l
 • 2021: 525 μg/l
 • 2022: 303 μg/l
 • 2023: 296 μg/l
Hittade du informationen du sökte?