Västra Götalandsregionen och Regionsamverkan Sydsverige möter riksdagens kulturutskott i ett samtal om kultursamverkan

Idag träffar Västra Götalandsregionen och Regionsamverkan Sydsverige riksdagens kulturutskott för att förmedla regionernas synpunkter på utredningen av kultursamverkanmodellen: Kultursamhället – utvecklad samverkan mellan stat, region och kommun, SOU 2023:58.

Den 27 september överlämnade utredare Mats Svegfors betänkandet Kultursamhället till regeringen. Utredningens uppdrag var att undersöka hur kultursamverkansmodellen kan utvecklas för att i ökad grad bidra till kultur i hela landet och till att de nationella kulturpolitiska målen uppfylls.

Västra Götalandsregionen och Regionsamverkan Sydsverige, där de sex Sydsvenska regionerna ingår, har tagit initiativ till ett riksdagsseminarium för att belysa vilka konsekvenser utredningens förslag får för regioner, kommuner, kulturliv och invånare.

– Kultursamhället är beroende av den samverkan som i dag finns mellan stat, region och kommun för att nå de nationella kulturpolitiska målen. Det arbete vi i regionerna gör i dag när vi tar fram kulturplanerna är en stabil samverkan, just det som är syftet med Kultursamverkansmodellen. Utredningens förslag om att kommunerna ska få ett direktinflytande kommer leda till ökad kulturbyråkrati och att regionernas sammanhållande kulturpolitik i stället splittras, säger Alex Bergström (S), ordförande i kulturnämnden i Västra Götalandsregionen.

Syftet med dagens möte är att visa exempel på konkreta resultat, som aldrig hade blivit verklighet utan det regionala kulturansvaret. Regionerna vill också uppmärksamma negativa konsekvenser av vissa delar av utredningens förslag kopplat till demokrati och tydlighet.

Med Robert Hannah (L) och Kristoffer Lindberg (S) som värdar vill Västra Götalandsregionen och Regionsamverkan Sydsverige bidra med kunskap om hur regionerna driver utvecklingsarbete inom kulturpolitiken.

– Vi måste säkerställa de demokratiska värdena. Utredningens förslag innebär en minskad transparens och en ökad komplexitet för invånaren. Vi regioner vill fortsätta ta vårt ansvar för att skapa samordning och samverkan med kommuner, regioner och stat. Om vi alla gör det vi är bäst på så skapar vi bästa möjliga förutsättningar för kultur i hela landet, säger Hanna Schölander (L), ordförande i Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott.

Från vänster: Gabriella Bosnjakovic, Raymond Pettersson, Hanna Schölander, Alex Bergström, Fredrik Sjögren, Lavinia Strömberg och Carl Forsberg.

På mötet presenteras exempel på hur kultursamverkansmodellen under de senaste tolv åren har bidragit till att utveckla kulturen:

  • Vara kommun som med sitt konserthus erbjuder konstnärlig spets utanför storstaden.
  • Regionteatern Blekinge Kronoberg om hur den professionella dansen har stärkts.
  • Region Skåne om Sveriges största konsthändelse för barn, Bästa Biennalen, som skapar en växelverkan mellan storstad och landsbygd.

De sju regionerna vill sammantaget framföra följande budskap:

  • Skapa inte a- och b-kommuner. Ge alla kommuner ökade befogenheter genom kulturpåsarna, men gör inte rollerna otydliga.
  • Kommunernas roll bör inte stärkas på bekostnad av regionerna.
  • Att öppna upp för fler aktörer att fördela medel utan finansiellt tillskott skapar missnöje.
  • Förslaget om så kallade samverkansplaner riskerar att bli en oren demokratisk lösning.
  • Kultur i hela landet är själva poängen! Nu riskerar vi en centralisering.
  • Regionerna är garanten för många kommuner – förslaget försvårar kulturarbete på regional nivå.

Regionsamverkan Sydsverige

Regionsamverkan Sydsverige är en ideell förening som samlar Sveriges sex sydligaste regioner; Blekinge, Halland, Jönköpings län, Kalmar län, Kronoberg och Skåne. De sex regionerna arbetar gemensamt för långsiktigt hållbar utveckling för Sydsverige. Det som är gränsöverskridande och det som görs bättre tillsammans är vägledande.

Delegationen

Alex Bergström (S), regionråd och ordförande kulturnämnden Västra Götalandsregionen

Hanna Schölander (L), ordförande Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott samt ordförande i Region Hallands driftnämnd kultur och skola

Fredrik Sjögren (L), ledamot Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott samt ordförande i Region Skånes kulturnämnd

Lavinia Strömberg (S), ledamot Regionsamverkan Sydsveriges kulturutskott samt 2:e vice ordförande i Region Kronobergs kulturnämnd

Carl Forsberg (MP), förste vice ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd

Gabriella Bosnjakovic (M), kommunalråd Vara kommun, ägare till Vara Konserthus

Raymond Pettersson (C), ordförande kulturnämnden Värnamo kommun

Niklas Borefors, VD Regionteatern Blekinge Kronoberg

Katti Hoflin, kulturchef Västra Götalandsregionen

Emelie Johansson, utvecklingsledare, Regionsamverkan Sydsverige

Sven Gross, politisk sekreterare (S), Västra Götalandsregionen

Hittade du informationen du sökte?