Planer och projekt

Region Blekinge planerar att bygga nytt och renovera både på sjukhusområdena och andra delar av länet. Vi ska också genomföra åtgärder för att energieffektivisera byggnader.

Planerings- och byggprocessen

Processen att bygga nya lokaler kan grovt delas in i tre delar: förberedelser, planering och utförande.

  • Den första delen består av att verksamheten beskriver de behov som lokalerna ska tillgodose. Detta kallas behovsanalys.
  • Sedan följer planering i form av bland annat förstudie och programarbete. I förstudien undersöker vi hur verksamheternas behov kan tillgodoses och föreslår lösningar.
  • Efter förstudien är det dags för projektering. Projektering innebär en mer detaljerad planering av byggnaden och själva byggprojektet.
  • Innan vi kan börja bygga gör vi upphandling av entreprenör. Region Blekinge upphandlar projektörer och entreprenörer enligt lagen om offentlig upphandling.
  • Efter det börjar vi bygga.

Sjukhusområdet i Karlshamn

Ny byggnad för psykiatrisk mellanvård och evakueringslokaler

Region Blekinge ska bygga en ny vårdbyggnad vid Blekingesjukhuset i Karlshamn. Byggnaden kommer att ha tre våningsplan. På bottenplan kommer den psykiatriska mellanvården och dagpsykiatrin bedriva verksamhet. De två andra våningsplanen kommer att fungera som evakueringslokaler för olika verksamheter i samband med andra renoveringar på sjukhusområdet. I byggnadens källare kommer det att finnas bland annat fastighetsteknik, omklädningsrum och förråd.

Mer information om den nya byggnaden

Storleksyta: 6 700 kvadratmeter
Investeringsram: 265 miljoner kronor
Aktuellt skede: projektering

Sjukhusområdet i Karlskrona

Nya byggnader för operation, akutmottagning, röntgen, intensivvård, thoraxverksamhet med flera

Region Blekinge ska bygga nya vårdbyggnader för bland andra operation, akutmottagning, röntgen, intensivvård och thoraxverksamhet.

Det finns flera anledningar till att bygga nytt. De befintliga lokalerna som de tilltänkta verksamheterna bedriver sin vård​ i är omoderna. Byggnadernas utformning och skick gör att det inte är möjligt att renovera lokalerna på det sätt som vården behöver.

De nya byggnaderna behöver vara anpassade för hur vården ska arbeta och ta emot patienter i framtiden.

Just nu arbetar berörda verksamheter med att sammanställa de behov som byggnaderna ska tillgodose.

Storleksyta: inte klart
Investeringsram: total projektbudget är bedömd till cirka 2 miljarder kronor
Aktuellt skede: behovsanalys

Ombyggnation för nytt endoskopicentrum

Blekingesjukhusets endoskopienhet i Karlskrona ska få nya lokaler. Planen är att bygga om de lokaler i huvudbyggnaden där sjukhusets kafeteria och kiosk finns idag. Vi har därför också påbörjat en förstudie för flytt av bland annat kafeteria och kiosk.

Endoskopiverksamheten i Region Blekinge utför undersökningar av tjocktarm (koloskopi), matstrupe och magsäck (gastroskopi), övre delen av tunntarmen samt de djupa gallvägarna (ERCP).

Storleksyta: cirka 800 kvadratmeter ombyggnad
Investeringsram: 38 miljoner kronor
Aktuellt skede: projektering

Om- och tillbyggnad av akutmottagningen

Region Blekinge ska bygga om och till akutmottagningen för att anpassa lokalerna och möta förändringar i arbetssätt och teknik. Förutom separata väntrum för barn och vuxna omfattar renoveringen och tillbyggnaden akutrum, isoleringsrum och triagerum. Även utemiljön med exempelvis trafikflöden ska ses över.

Storleksyta: 275 kvadratmeter nybyggnad och cirka 200 kvadratmeter ombyggnad
Investeringsram: 22 miljoner kronor
Aktuellt skede: projektering

Nytt parkeringshus

Vi bygger just nu ett nytt parkeringshus vid Blekingesjukhuset i Karlskrona. Parkeringshuset kommer att vara tillgängligt för besökare och personal. Totalt kommer det att finnas 610 platser.

Mer information om det nya parkeringshuset

Aktuellt skede: byggnation

Andra delar av Blekinge

Ny vårdbyggnad på Trossö i Karlskrona

Vi planerar för en ny vårdbyggnad på området Kungsplan på Trossö i centrala Karlskrona.

Storleksyta: cirka 5 500 kvadratmeter
Investeringsram: 305 miljoner kronor
Aktuellt skede: behovsanalys och fastighetsförvärv. Regionstyrelsen beslutade den 22 november 2023 att hälso- och sjukvårdsnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda hur länets vårdcentraler är organiserade och om det går att slå ihop vårdcentraler utifrån förbättrad tillgänglighet för patienterna, bättre ekonomi, kontinuitet och arbetsmiljö. Under utredningstiden pausas beslut om igångsättning av förstudie för ny vårdbyggnad.

Renovering av Blekinge folkhögskolas lokaler

Region Blekinge ska genomföra tillgänglighetsanpassningar i Blekinge folkhögskolas huvudbyggnad och kost- och textilhuset. Dessa byggnader är även i stort behov av renovering av fastighetsteknik som ventilation, vatten och avlopp. Vi ska också bygga om vissa lokaler, exempelvis skolans kök och scen.

Storleksyta: totalt cirka 6 500 kvadratmeter
Investeringsram: 114 miljoner kronor
Aktuellt skede: förstudie

Ny vårdbyggnad i Nättraby

Region Blekinge planerar för att bygga en ny vårdbyggnad i Nättraby för att tillgodose vårdcentralens och folktandvårdens behov. Vårdcentralen och folktandvården bedriver idag verksamhet i för små lokaler. Det har även varit problem med innemiljön. Region Blekinge har genomfört åtgärder, men vi bedömer inte att de är hållbara utifrån ett längre tidsperspektiv. Verksamheterna har en tillfällig modulbyggnad för att lösa det akuta lokalbehovet.

Storleksyta: cirka 3 500 kvadratmeter
Investeringsram: 66 miljoner kronor
Aktuellt skede: behovsanalys inför fastighetsförvärv

Hittade du informationen du sökte?