Civil beredskap

Region Blekinge ansvarar för viktiga samhällsfunktioner som måste fungera under alla omständigheter, även under den yttersta krisen som innebär ett väpnat angrepp. Civil beredskap är ett samlingsnamn för krisberedskap och civilt försvar. Region Blekinges civila beredskap syftar till att förbereda oss på alla slags samhällsstörningar som kan påverka våra verksamheter och drabba invånarna.

Civilt försvar och krisberedskap regleras i lagar och förordningar. Myndigheter, kommuner och regioner har alla ett ansvar att minska sina sårbarheter och värna samhällets grundläggande skyddsvärden.

Dessa skyddsvärden är:

 • Människors liv och hälsa
 • Samhällets funktionalitet
 • Demokrati, rättssäkerhet och mänskliga fri- och rättigheter
 • Miljö och ekonomiska värden
 • Nationell suveränitet.

Grunden för den civila beredskapen är att alla som berörs av en samhällsstörning bidrar utifrån sitt ansvarsområde. Detta gäller såväl myndigheter som privatpersoner och företag.

Region Blekinge i totalförsvaret

Totalförsvaret är en annan del av det svenska civilberedskapssystemet och består av det militära försvaret och det civila försvaret.

Här har Region Blekinge en viktig roll med ansvar för att samhällsviktiga funktioner alltid upprätthålls.

Läs mer om det svenska civila beredskapssystemet på MSB:s webbplats. Länk till annan webbplats.

Mål för krisberedskap

Det övergripande målet för Region Blekinges krisberedskap är att minimera konsekvenserna för drabbade vid allvarlig händelse.

Detta nås bland annat genom att:

 • Systematiskt och fortlöpande identifiera risker och sårbarheter och utifrån dessa vidta åtgärder som minskar risken för allvarliga händelser.
 • Upprätthålla och säkerställa funktions- och driftsäkerheten genom kontinuitetsplanering.
 • Snabbt kunna larma, aktivera och samordna Region Blekinges olika verksamheter.
 • Hantera informationen snabbt och effektivt.
 • Kunna aktivera krisledning dygnet runt.
 • Ha en väl förberedd och övad personal.

Tjänsteman i beredskap

Region Blekinge har en tjänsteman i beredskap, tib. Tib är i beredskap dygnet runt årets alla dagar.

Vid hot om eller konstaterad allvarlig händelse i regionens verksamheter har tib ansvar för att säkerställa att nödvändiga beslut fattas, att åtgärder vidtas och resurser aktiveras. Tib är också en viktig länk in i Region Blekinge för samverkande aktörer och myndigheter. Funktionen nås via växeln.

Tib arbetar på direktiv av och med mandat från regiondirektören.

Vid en allvarlig händelse där det krävs ledning och samordning av regionens resurser ansvarar tib för att ett sådant beslut fattas. Tib utgör krisledning fram tills dess att regiondirektören är på plats.

Krissamverkan Blekinge

Olika aktörer har olika roller i det svenska krishanteringssystemet. Ingen har mandat att ta över någon annans ansvar, och ingen kan ensam hantera en allvarlig händelse eller kris. Det ställer höga krav på vår förmåga att samverka, vilket sker genom Krissamverkan Blekinge, KSAM.

Krissamverkan Blekinge jobbar i samverkan både före, under och efter krisen. Det innebär att vi arbetar tillsammans med att minska sårbarheter och öka förmågan att hantera olika händelser, likväl som att samverka när en kris inträffar. En viktig del av samverkan är också kunskapsutbytet mellan organisationerna och det gemensamma lärandet efter en kris.

Krissamverkan Blekinge består av en styrgrupp och arbetsgrupper sammansatta av representanter från de olika organisationerna.

Styrgruppen i Krissamverkan Blekinge består av representanter från bland annat:

 • Länsstyrelsen (ordförande)​
 • Polismyndigheten
 • Region Blekinge
 • Försvarsmakten
 • Länets kommuner
 • Länets räddningstjänster
Hittade du informationen du sökte?