En senior ute på promenad med sin hund

Levnadsvanemottagningens verksamhet finns kvar under 2019

Landstingsfullmäktige beslutade under sitt sammanträde i november att levnadsvanemottagningen är en prioriterad satsning med en förlängd projekttid för hela 2019.

Mottagningen har funnits sedan hösten 2016 och har utifrån hälsoekonomiska beräkningar visat på vinster för såväl individ, som hälso- och sjukvård och samhälle.

På den korta tid som mottagningen har varit igång har ett hundratal patienter fått stöd och flertalet visar förändringar som över en period av sex månader har varit bestående. De positiva förändringarna har visat sig i ett bättre mående, förbättrade fysiologiska och fysiska test och mätningar. Då mottagningens verksamhet nu kommer att fortsätta finns det möjlighet till långtidsuppföljning av behandlingsresultaten.

Utifrån vad patienter har berättat så är det personalens kompetens och det personcentrerade förhållningssättet som är framgångsfaktorerna. Teamet har erbjudit individuella och gruppaktiviteter där teori och praktik blandas. Under hela processen har patienten varit delaktig genom att sätta delmål och mål utifrån egna önskemål och förutsättningar.

Levnadsvanemottagningens verksamhet ska betraktas som ett komplement till övriga insatser som sker i landstinget för att stötta patienter med ohälsosamma levnadsvanor. Levnadsvanemottagningen är en satsning som visar vägen till en ökad hälsofrämjande och jämlik vård med fokus på de grupper i samhället som har stora behov av stöd.

Hittade du informationen du sökte?