Solnedgång i Blekinges skärgård. Region Blekinges vita logotyp i förgrunden.

Blekingarna mår allt bättre

Blekingarna mår allt bättre. Det visar resultatet av 2018 års folkhälsoenkät Hälsa på lika villkor som publiceras nu under våren. Det är en undersökning där 280 000 svenskar, varav 2 800 blekingar, har fått svara på ett antal frågor om sin upplevda hälsa. Utvecklingen går mot en bättre hälsa, men precis som tidigare undersökningar så visar årets enkätundersökning att Blekinges invånare skattar sin hälsa något lägre än i övriga landet.

Undersökningen är frivillig och görs i syfte att visa hur befolkningen mår och att följa förändringar i hälsa över tid. Resultaten används som underlag för analyser och beslut i en rad olika sammanhang, både nationellt och regionalt.

Det finns också skillnader i den upplevda hälsan, både mellan män och kvinnor och mellan olika socioekonomiska grupper. Det vill säga att hälsan varken är jämställd eller jämlik. Några slutsatser som kan dras av undersökningsresultatet är:

 • yngre mår bättre än äldre
 • män mår överlag bättre än kvinnor
 • höginkomsttagare mår bättre än låginkomsttagare
 • högutbildade mår bättre än lågutbildade
 • kvinnor har sämre sjukskrivningstal och ohälsotal jämfört med männen.

Blekinge har ett högre insjuknande i hjärtinfarkt än riket i stort. Precis som i övriga Sverige ökar övervikt och fetma. Personer som uppger nedsatt psykiskt välbefinnande eller har oro, ängslan eller ångest ökar.

Livsvillkoren har förbättrats för de flesta i Sverige sedan 2006. Den ekonomiska standarden har generellt blivit högre och sysselsättningsgraden har ökat. Fortfarande har vi i jämförelse med riket i övrigt en del utmaningar att ta hänsyn till när det gäller livsvillkoren för Blekingeborna:

 • den genomsnittliga disponibla inkomsten är lägre
 • ungdomsarbetslösheten är högre även om den har minskat
 • de sociala relationerna är svagare
 • vi har fler med gymnasial utbildning, men lägre antal som har eftergymnasial utbildning.

Hur och vad vi äter, dricker, hur vi rör på oss och vilka vanor vi har spelar roll för hur vi mår både fysiskt och psykiskt. Alkohol, tobak och droger påverkar kroppen och måendet på både kort och lång sikt. I Blekinge liksom i övriga landet ser vi följande trender:

 • ungefär var tionde person i Blekinge är dagligrökare
 • riskfyllda alkoholvanor förekommer hos 14 procent av invånarna
 • en av tre blekingar rör på sig för lite
 • fem procent av männen och 10 procent av kvinnorna äter tillräckligt med frukt och grönt
 • var femte yngre man har riskfyllda spelvanor
 • drygt hälften av alla yngre, 16−24 år, har riskfyllda solvanor.

Du kan läsa folkhälsorapporten för Blekinge i sin helhet via länken här nedanför.

Hittade du informationen du sökte?