En dubbeldäckarbuss åker längs en väg med träd i bakgrunden.

Blekinge först i landet med gemensamt verktyg för planering av bostäder och kollektivtrafik

Region Blekinge har tillsammans med Blekinges kommuner, Länsstyrelsen Blekinge och Trafikverket tagit fram gemensamma checklistor att använda inom bostads- och kollektivtrafikplanering. Blekinge är först i landet med att ta fram denna typ av checklistor som syftar till en gemensam planering av bostäder och kollektivtrafik. Arbetet har gjorts inom projektet Strukturbild Blekinge 2.0.

En attraktiv och effektiv kollektivtrafik är en av de viktigaste förutsättningarna för att bygga hållbara städer och transportsystem, men kollektivtrafiken är beroende av hur bebyggelsen och gatorna är utformade. Detta gör att det är viktigt att det finns en samordning mellan lokala, regionala och statliga aktörer inom kollektivtrafik och samhällsplanering. För att underlätta samordningen har Region Blekinge tillsammans med kommunerna, Länsstyrelsen Blekinge och Trafikverket tagit fram tre checklistor. Checklistorna är tänkta att användas som ett stöd i planeringsprocessen av såväl politiker som tjänstepersoner, för att fundera över om förutsättningarna för kollektivtrafiken har optimerats i samhällsplaneringen.

Unik kartläggning av Blekinges orter

Inom Strukturbildsprojektet har även en rapport om Blekinges funktionella geografi tagits fram, det vill säga en kartläggning av samband, roller och utbyten mellan länets olika orter. Studien har tagits fram av konsultföretaget WSP och visar att orternas utvecklingsförutsättningar till stor del beror på dess inneboende egenskaper, lägesegenskaper och funktionella sammanhang. Det innebär exempelvis befolkningsstruktur på orten, det geografiska läget samt hur väl sammankopplad orten är med omkringliggande orter och regioner.

En slutsats i studien är att utvecklingen av transportsystemet är centralt för ökad sammankoppling. Sammankoppling med starka grannar är en strategi för att stärka orternas utvecklingskraft och att ta till vara på platsens unika egenskaper, vilket är nödvändigt för att locka nya invånare och nya företag.

- För orterna i västra Blekinge är det viktigt att inte enbart rikta sin uppmärksamhet mot Skåne, utan att även ta tillvara den utvecklingskraft som orterna i östra Blekinge skapar, säger Jenny Rydquist, strategisk samhällsplanerare och projektledare för Strukturbild Blekinge. För östra Blekinge handlar det om att förbättra de funktionella sambanden med övriga länet och samtidigt arbeta för en bättre sammankoppling med större orter utanför Blekinge, som Kalmar och Växjö.

Checklistorna och konsultrapporten har tagits fram inom projektet Strukturbild Blekinge 2.0 som drivs av Region Blekinge mellan 2 januari 2017 – 31 oktober 2019. Projektet finansieras bland annat av Tillväxtverket. Strukturbild Blekinge syftar till att bättre koppla samman kommunal fysisk planering med regionala utvecklingsfrågor och utvecklingsplanering, vilket görs genom ökad och tidig dialog mellan offentliga aktörer inom samhällsplanering och samhällsutveckling i länet samt framtagande av gemensamt kunskapsunderlag.

Checklistorna och rapporten finns för nedladdning på regionblekinge.se

Hittade du informationen du sökte?