Ett barn som använder stetoskop på en vuxen man klädd i vårdkläder.

Region Blekinge ligger i framkant i utvecklingen av nära vård

Region Blekinge ligger i framkant i utveckling av hälso- och sjukvården inom området nära vård jämfört med andra regioner. Det visar rapporten Öppna jämförelser 2019. 

Region Blekinge arbetar med att anpassa sjukvården för att bättre möta invånarnas behov. Målet är en hälso- och sjukvård med hög kvalitet, effektivitet och ekonomi i balans. Förändringsarbetet har redan börjat visa goda resultat visar rapporten Öppna jämförelser från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

— Den medicinska utvecklingen har gjort att patienter idag har helt andra förutsättningar att överleva sjukdomar än för 50 år sedan. Man kan leva många år med sjukdomar som tidigare var dödliga. Patienternas behov har gått från akut vård till mer planerad vård. Därför behöver vi också anpassa sjukvården så att det överensstämmer med detta, säger hälso- och sjukvårdschefen för nära vård Lars Gelander.

Nära vård beskrivs i rapporten som en förändringsprocess med inriktning på bland annat öppna vårdformer (vård där patienten inte är inlagd), förebyggande omhändertagande, samt bättre samverkan i vård- och omsorgssystemet. Rapporten visar att Region Blekinge ligger i framkant vad gäller utveckling av den nära vården. (se resultattablå 1, sida 59.)

— Det som inte syns i siffrorna är resultatet av vårt samarbete med kommunerna angående utveckling av framtidens nära vård. Vi har gjort en workshop med deltagare från vården, kommunerna och patientrepresentanter. Fokus har varit att komma fram till hur framtidens nära vård ska se ut, med service till patienten i fokus, säger Lars Gelander.

Region Blekinge har bland annat fått bra resultat i följande kategorier:

  • fallskador hos äldre
  • återkommande slutenvård (vård där patienten är inlagd) i livets slutskede
  • utskrivningsklara patienter på sjukhus.

​Fallskador är vanliga hos äldre. De kan förebyggas med hjälp av olika insatser. Region Blekinge har få fall av fallskador hos äldre.

Återkommande slutenvård i livets slutskede kan peka på att man i den nära vården inte kan möta de behov som patienten har. Region Blekinge har få fall av återkommande slutenvård i livets slutskede.

— Att palliativ vård – som i rapporten heter återkommande slutenvård i livets slutskede – har fått så bra resultat beror på att vi har duktiga palliativa team och arbetar mycket med att säkerställa att vården sker i patienternas hemmiljö, säger Lars Gelander.

Området utskrivningsklara patienter på sjukhus tittar på antal patienter som är utskrivningsklara men inte har kunnat lämna sjukhuset av olika skäl. Region Blekinge har få fall av utskrivningsklara patienter på sjukhus.

— Vi har även arbetat väldigt mycket med att få till en bra överlämning mellan Region Blekinge och kommunerna. Målet är att kommunerna, när de tar över vården av en utskriven patient, ska ha så bra förutsättningar som möjligt. Kommunerna har också förstärkt beredskapen, säger Lars Gelander. 

2019 skapades en ny hälso- och sjukvårdsorganisation med syfte att ge bättre förutsättningar för utveckling av ledning och styrning, processorienterat arbetssätt, samverkan, delaktighet, insyn och tillit. Den nya organisationen är ytterligare ett steg i utvecklingen av hälso- och sjukvården i Blekinge.

— Hälso- och sjukvården i Blekinge lägger stor fokus på utveckling och förbättringar. I dag arbetar vi med att förbättra även de områden där vi fick lite sämre resultat. Om vi tittar på området patienter med oplanerad återinskrivning inom 30 dagar, arbetar vi med att följa upp patienter efter utskrivning. Vi vill säkerställa att uppföljande patientbesök inom alla områden sker snabbt, säger hälso- och sjukvårdschefen för nära vård, Lars Gelander.

Läs mer

Rapporten Öppna jämförelser 2019 Länk till annan webbplats.

Vården i siffror är ett verktyg för kvalitets- och förbättringsarbete inom hälso- och sjukvård. Kvalitetsindikatorer och andra mått i Vården i siffror ger faktaunderlag för analys och dialog inom och mellan huvudmän och vårdgivare.

Vården i siffror Länk till annan webbplats.


Hittade du informationen du sökte?