Två vuxna och tre barn går i en glänta i skogen. Mannen håller ett av barnen i famnen.

Stor undersökning om Blekingebornas resvanor

Under denna och nästa vecka genomförs en resvaneundersökning i Blekinge. Undersökningen skickas ut via post till 10 000 personer. Resultatet kommer bland annat att användas som underlag vid planering av exempelvis vägar och cykelvägar i länet.

Resvaneundersökningen görs i samarbete mellan Region Blekinge, länsstyrelserna i Skåne och Blekinge, Energikontor Sydost och Blekinges fem kommuner. Undersökningen genomförs för att få kunskap om befolkningens resmönster och om resor som görs till och från exempelvis arbete, studier, fritidsaktiviteter eller affären. Resvaneundersökningen gör det även möjligt att följa upp hur resandet i länet har förändrats sedan den senaste undersökningen som gjordes 2012. På så sätt kan de satsningar som redan har gjorts utvärderas för att se vilken effekt de har fått på befolkningens resmönster.

- För att kunna utveckla infrastrukturen, kollektivtrafiken och ny bebyggelse behöver vi veta hur de som bor i Blekinge reser, därför är det viktigt att så många som möjligt svarar, så vi får ett heltäckande underlag, säger Jenny Rydquist, strategisk samhällsplanerare på Region Blekinge.

Den regionala resvaneundersökning blir ett viktigt kunskaps- och beslutsunderlag när nya planer, program och strategier ska tas fram i länet, exempelvis kommunala översiktsplaner, kommunala trafik- och cykelplaner, regional transportinfrastrukturplan, trafikförsörjningsprogram och regional cykelstrategi.

Undersökningen görs av Enkätfabriken på uppdrag av Region Blekinge och skickas ut till 10 000 personer i Blekinge.

Hittade du informationen du sökte?