Region Blekinges logotyp med bild på entrén till Akuten och förlossningen

Så arbetar Region Blekinge för att höja intensivvårdens kapacitet

När coronaviruset (covid-19) så småningom drabbar Blekinge som hårdast måste hälso- och sjukvården höja sin kapacitet för att vårda inneliggande patienter i intensivvård. Därför har Region Blekinge tagit fram en plan för att öka antalet intensivvårdsplatser.

- Vi planerar för att möta ett scenario där vi har ett utbrott i Blekinge som leder till betydligt fler patienter än vad som normalt är fallet, säger Stefan Österström, Region Blekinges säkerhetschef och stabschef för den särskilda krisledning som Region Blekinge inrättat.

Enligt ett antagande från Folkhälsomyndigheten kommer belastningen på vården i Blekinge att vara som högst cirka 50 dagar efter att samhällsspridningen av coronaviruset har startat i länet. Smittskyddsläkaren Bengt Wittesjö bedömer att samhällsspridningen i Blekinge, till skillnad från stora delar av landet, ännu inte kommit igång men att den väntas starta inom kort.

- Om Folkhälsomyndighetens antagande stämmer innebär det att vi i Blekinge kan nå en topp med antal smittade ungefär i mitten av maj. Det gör att vi nu har värdefull tid på oss till att förbereda oss så mycket som vi kan, säger Stefan Österström.

Åtgärder i olika steg

Region Blekinge arbetar därför enligt en plan för att utöka antalet intensivvårdsplatser. Av säkerhetsskäl går Stefan Österström inte in i detalj på uppgifter om Region Blekinges förmåga till medicinskt omhändertagande. Övergripande innehåller planen bland annat åtgärder i olika steg beroende på hur många personer som behöver intensivvård. Det handlar bland annat om

  • var på Blekingesjukhuset extra intensivvårdsplatser ska öppnas
  • vilken personal som ska bemanna de extra platserna
  • vad som händer om platser och personal ändå inte räcker till
  • hur en intensivvårdsplats snabbt ska frigöras när en patient inte längre är så sjuk att hen behöver den
  • hur prioriteringen av personalresurser ska ske.

Region Blekinge förbereder för att kunna genomföra schemaförändringar för personalen, ha högre läkarbemanning jourtid och snabbutbilda personal inom den samverkan som redan sker mellan thoraxintensivvården (hjärt- och lungsjukvård) och övrig intensivvård. Planen identifierar även behoven av stödresurser, exempelvis apotekstjänster, personalmåltider och utökat it-stöd.

Hittade du informationen du sökte?