Region Blekinges logotyp med bild på höstlöv i en skog

Covid-19-vården av äldre på särskilt boende får kritik

Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, riktar kritik mot regionerna i Sverige, i ett rapportmaterial som publicerats i dag. Kritiken gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19 hos äldre personer som bor på särskilt boende.

- Vi är ytterst angelägna om att vården till denna patientgrupp ska fungera på bästa möjliga sätt. Samtidigt som vi tar kritiken på mycket stort allvar ser vi också mycket som fungerat bra i Blekinge under den helt unika situation som pandemin inneburit, säger Ingemar Lilja, chefläkare för primärvården i Blekinge.

I en särskild rapport till Blekinge specificerar Ivo den kritik som gäller Region Blekinge. Ivo sammanfattar sin kritik i tre punkter:

  • Äldre som bor på särskilt boende har inte fått vård och behandling utifrån den enskildes behov vid misstänkt eller konstaterad covid- 19.
  • Äldre som bor på särskilt boende och deras närstående har inte fått information och gjorts delaktiga vad gäller vård och behandling vid misstänkt eller konstaterad covid-19.
  • Det går inte att följa vården och behandlingen till äldre som bor på särskilt boende som haft misstänkt eller konstaterad smitta av covid-19 på grund av brister i primärvårdens patientjournaler.

- Det stämmer att vi kan bli bättre på journaldokumentationen och på att själva hålla kontakt med de boende och deras närstående. Ofta har det varit det särskilda boendets sjuksköterska som i stället haft denna direktkontakt, säger Ingemar Lilja.

Flera bra insatser i Blekinge

Samtidigt vill chefläkaren framhålla att vården i Blekinge gjort mycket rätt i insatserna för de äldre som bor på särskilt boende. Ansvarig personal inom primärvården har sedan pandemins början haft regelbundna möten tillsammans med kommunernas medicinskt ansvariga sjuksköterskor, för att hantera gemensamma frågor. Primärvården har också varit snabba på provtagning av de äldre vid misstänkt covid-19. Det senare möjliggjordes genom att primärvårdens läkarbil utökades till att tjänstgöra dygnet runt.

- Jag upplever att vi varit mycket väl förberedda och att den återkoppling vi fått från våra samarbetspartner i kommunerna varit genomgående positiv. Viktigast av allt är att vi inte konstaterat att det skett någon vårdskada eller något fall av felaktig medicinsk vård och behandling av äldre som bor på särskilt boende, när det handlar om covid-19, påpekar Ingemar Lilja.

Ivo har utfört sin granskning i samtliga regioner i Sverige. När det gäller Blekinge har Ivo inriktat sin rapport på journalgranskningar och intervjuer kring vården till personer vid särskilda boenden för äldre i Fridlevstad och Af Klint i Karlskrona.

- Att granskningen skett just där beror på tidigt konstaterade fall av covid-19 på just dessa boenden, förklarar Ingemar Lilja.

Svar till Ivo senast den 15 januari

Ivo begär i sin rapport att Region Blekinge ska redovisa sin inställning till de brister som Ivo konstaterat. Redovisningen, som ska ske senast den 15 januari 2021, ska även innehålla de eventuella åtgärder som regionen har vidtagit eller planerar att vidta för att komma till rätta med bristerna.

- Vi kommer nu noggrant att gå igenom granskningen och svara Ivo med en beskrivning av hur vi ser på kritiken, och vilka åtgärder som vi bedömer ska vidtas, säger Kjell Ivarsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Blekinge.

Klicka här för att läsa rapporten Länk till annan webbplats..

Hittade du informationen du sökte?