Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Så ska hälso- och sjukvården bli mer effektiv

Mer såld vård, mindre hyrpersonal och bättre schemalösningar. Det är några av åtgärderna som nu har beslutats för att nå en budget i balans i hälso- och sjukvården.

Det var på nämndsammanträdet den 11 juni 2020 som dåvarande hälso- och sjukvårdsdirektör fick uppdraget att vidta åtgärder för att nå en budget i balans. Under torsdagen beslutade hälso- och sjukvårdsnämnden om förslaget och totalt handlar det om effektiviseringar på 400 miljoner kronor.

- Besparingar kan antingen genomföras genom att avveckla verksamhet inom hälso-och sjukvården eller att utveckla och effektivisera befintlig verksamhet. Men vi tror inte på att avveckla verksamheter eftersom det ger en begränsad effekt över tid och dessutom inte gynnar våra invånare. Vi väljer att istället satsa för att nå en budget i balans, säger Emma Stjernlöf (M), ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.

Effektiviseringarna ska ske inom främst fyra områden. Det är den fortsatta vårdplatsstrategin, oberoende av hyrpersonal, omställningen mot nära vård samt mer såld vård. Det sistnämnda har fått stå tillbaka en del under pandemin.

- Nu ser vi äntligen en ljusning och vi kan börja prioritera arbetet med såld vård. Flera kliniker ser nu över möjligheterna att sälja mer vård, exempelvis har thoraxcentrum utvecklat sin verksamhet det senaste åren för att kunna ta emot fler utomlänspatienter, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

Optimering av resurserna

Ett annat förslag i satsningen att nå en budget i balans är verksamhetsstyrda individuella scheman. Det innebär kortfattat att det görs en översyn av bemanningsplaneringen för att optimera personalresurserna.

I planen finns också förslag på att göra om att reducera antalet vårdcentraler till förmån för filialmottagningar. Det kan minska beroendet av hyrläkare och samtidigt underlätta samordning av vissa svårrekryterade resurser. Men en reducering av antalet vårdcentraler som i dag är 12 i Blekinge kräver mer utredning eftersom det är viktigt att det inte drabbar patienterna i form av minskad tillgänglighet.

- Det handlar inte om att bara ta bort vårdcentraler. Vi arbetar samtidigt med att utveckla den nära vården och när vi arbetar mer effektivt kan det innebära att behovet av vårdcentral minskar på några ställen och att det där kan räcka med en filial. Men det här är ett förslag som måste utredas noga för det får inte drabbar våra invånare, säger Kjell Ivarsson.

Andra beslutade förslag är bland annat att fortsätta att minska kostnaderna för utbildning, resor och konferenser samt en större översyn av lokalbehoven.

- Nu tar vi nästa steg på vägen mot en budget i balans. Jag tror att det kommer att ge en bättre och mer effektiv vård både på kort och på lång sikt, säger Kjell Ivarsson.

Hittade du informationen du sökte?