Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Höga betyg för Region Blekinges hantering av coronapandemin

Blekingeborna är nöjda med hur hälso- och sjukvården har hanterat coronapandemin. Det visar Hälso-och sjukvårdsbarometern 2021 där 75 procent uppger att de har stort förtroende för hanteringen av pandemin.

Syftet med Hälso- och sjukvårdsbarometern är att fånga upp befolkningens syn på hälso- och sjukvården, både lokalt och nationellt. Blekingebor har under våren och hösten 2021 svarat på frågor om bland annat förtroende, väntetider och tillgången till hälso- och sjukvård.

En fråga som är ny i enkäten och som ställdes första gången 2020 är frågan om hur stort eller litet förtroende man har för hälso- och sjukvårdens hantering av coronapandemin. Här svarar hela 75 procent att de är positiva till hanteringen vilket är en ökning med sex procent sedan mätningen 2020. Rikssnittet ligger på 69 procent positiva för 2021.

- Det har varit två mycket ansträngande år, både för våra medarbetare och för befolkningen i stort. Därför blir jag extra glad att se att förtroendet för hur hälso- och sjukvården ökat. Det är ett mycket gott betyg och återkoppling för alla de som har slitit under pandemin, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Kjell Ivarsson.

God tillgång till sjukvård

En stor majoritet av de svarande, 87 procent, tycker att de har tillgång till den hälso- och sjukvård de behöver. De flesta, 61 procent, anser att vården ges på lika villkor, vilket är något högre än rikssnittet som ligger på 58 procent.

Ett antal av frågorna handlar om inställningen till digital teknik. Blekingeborna är överlag positivt inställda till 1177 Vårdguiden, men minde positiva till att få vård digitalt. Här spelar ålder en avgörande roll, ju lägre ålder, desto fler positiva svar.

Det övergripande förtroendet för hälso- och sjukvården i Blekinge har minskat sedan den förra mätningen och ligger nu på 63 procent positiva.

- Detta är en fråga som vi arbetar med kontinuerligt och på olika plan. Här är Hälso- och sjukvårdsbarometern ett viktigt redskap för att få veta hur medborgarna upplever hälso- och sjukvården i Blekinge. Vi tar till oss resultaten och arbetar vidare med frågan, säger Kjell Ivarsson.

Hälso- och sjukvårdsbarometern:

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en nationell undersökning som visar hur människor lokalt och nationellt uppfattar hälso- och sjukvården i Sverige. Alla regioner deltar i undersökningen som samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR. Syftet med undersökningen är att fånga be­folkningens syn på svensk hälso- och sjukvård – deras attityder, förtroende och uppfattning. Målet är att resultaten ska fungera som underlag för uppföljning och förbättringsarbete i svensk hälso- och sjukvård, både lokalt och nationellt.

Hjälpte informationen på sidan dig?