Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Bättre intern kontroll och uppföljning - regiondirektören presenterar förbättringsarbete

Kompetenshöjande åtgärder och bättre intern kontroll och uppföljning. I dag presenterade regiondirektören Peter Lilja hur förbättringsarbetet går vidare efter händelser som rör en före detta chef vid Blekinge kompetenscentrum.

Det var efter signaler om oro och problem vid Blekinge kompetenscentrum, Region Blekinges enhet för forskning, utbildning och utveckling, som Peter Lilja valde att göra en oberoende utredning. Den pekade på allvarliga brister, bland annat att det förekommit jäv vid anställningar och tjänster har köpts in utan att följa lagen om offentlig upphandling, allt kopplat till en chef. Då bristerna blev kända fattade Peter Lilja en överenskommelse med chefen som innebar att chefen frivilligt sade upp sig.

- En överenskommelse som var den bästa möjliga för regionen ur ett ekonomiskt perspektiv, säger Peter Lilja.

Minimera risker

Sedan rapporten blev klar har Region Blekinge fortsatt sitt arbete med att göra förbättringar för att minimera risker för att något liknande det som hände vid Blekinge kompetenscentrum ska hända igen. Peter Lilja betonar att det handlar om ett ständigt förbättringsarbete, där mycket av det som görs inleddes innan händelserna vid Blekinge kompetenscentrum blev kända.

- Vi har de senaste åren bland annat infört riktlinjer för att motverka jäv och otillåten påverkan, och vi håller på att inrätta en visselblåsarfunktion som ska ge tydligare möjlighet till rapportering av misstänkt korruption och överträdelser av lagar och regler, berättar regiondirektören.

Men arbete pågår också med att kartlägga vad som gjorts och är på gång specifikt utifrån de rekommendationer som ges i utredningen som Peter Lilja lät göra. Kartläggningen ska mynna ut i en konkret handlingsplan.

Obligatorisk utbildning

En av åtgärderna kommer att kopplas till den nya inköps- och upphandlingspolicy som regionstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde och som ska fastställas av regionfullmäktige. När policyn är beslutad kommer en webbutbildning för certifierade inköpare tas fram. Den ska vara obligatorisk för chefer och för annan personal som arbetar med inköp i regionen.

Mycket av det som görs inom området handlar om att tydliggöra roller och ansvar, och att förbättra intern kontroll och uppföljning.

- Kompetensförstärkning, intern kontroll och uppföljning skapar trygghet och bidrar till att stärka förtroendet för Region Blekinge, säger Peter Lilja.

Hittade du informationen du sökte?