Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinge om kritiken från IVO 

Inspektionen för vård och omsorg, IVO, menar att det finns brister i patientsäkerhetsarbetet på kvinnokliniken i Karlskrona. Kliniken tar till sig av kritiken och har redan genomfört en rad åtgärder för att förbättra patientsäkerheten.

Det var i april 2021 som IVO gjorde en tillsyn av Region Blekinges systematiska patientsäkerhetsarbete inom förlossningsvården. Tillsynen var en del av en nationell tillsyn som myndigheten gjorde på samtliga akutsjukhus i Sverige.

IVO konstaterar bland annat att det finns brister gällande planering och genomförande av patientsäkerhetsarbetet på verksamhetsnivå.

-Vi tar givetvis till oss av kritiken och ska nu analysera det som IVO kommit fram till. Tillsynen gjordes 2021, sedan dess har vi arbetat mycket med just patientsäkerhet och gjort flera förbättringar, säger Love Elthammar, verksamhetschef på kvinnokliniken.

Senast den 7 november ska kliniken redovisa till IVO vilka åtgärder som vidtagits eller som planeras att vidtas.

-Jag känner mig trygg med vårt patientsäkerhetsarbete, men det finns säkert förbättringar att göra. Kvinnorna som kommer till oss är nöjda och känner sig trygga med förlossningsvården. Det ser vi bland annat i graviditetsenkäten och i de nationella mätningar som görs, säger Love Elthammar.


Åtgärder för att främja en säker förlossningsvård:

 • Ändrad struktur på avvikelsegruppen.
 • Uppdaterade rutiner och riktlinjer för avvikelseprocessen.

Möten/forum för diskussion av patientsäkerhetsfrågor:

 • Patientavvikelser är en stående punkt på APT.
 • Utvecklingsgrupp för obstetrik diskuterar rutiner, nyheter och komplicerade fall varannan vecka.
 • Vårdutvecklingsgrupp för obstetrisk kvinnohälsovård, förlossning och BB diskuterar nyheter, rutiner och PM. Träffas fyra gånger per år.
 • Obstetriskt forum med medarbetarna diskuterar nya riktlinjer, rutiner och fallbeskrivningar.
 • Barnmorskemöte tre gånger per termin.
 • Undersköterskemöte tre gånger per termin.

Regelbundna internutbildningar:

 • Teamträning i att ta hand om dåligt nyfött barn.
 • Teamträning i att ta hand om komplicerade förlossningar.
 • HLR för barn och vuxna.
 • Bäckenbottenutbildning- skydd mot bristningar.
 • Nationella ultraljudsutbildningar.

Certifieringar:

 • Årlig certifiering på fosterövervakning (ctg).
 • Certifiering bäckenbotten vartannat år.

Patientdelaktighet:

 • ”Ris och Ros” - två gånger per år får patienter lämna synpunkter.
 • Graviditetsregistret - alla gravida får möjlighet svarar på den nationella enkäten om graviditet, förlossning och eftervård.
 • ”VAS (visuell analog skala) - En förlossningsupplevelse” - patienten lämnar synpunkter på upplevelsen av förlossningen och av tiden på BB. De som har haft en dålig upplevelse kontaktas av barnmorska.
Hittade du informationen du sökte?