Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på vass med en vårdbyggnad i bakgrunden

Bra betyg för Blekinges psykiatrivård

De flesta patienter inom psykiatrin i Blekinge upplever att de får en bra vård och ett gott bemötande. Det visar Nationell Patientenkät för 2022 där Region Blekinge ligger över rikssnittet inom flera områden. Samtidigt önskar många patienter ökad kontinuitet och bättre tillgång till information.

Under våren har drygt 27 000 patienter inom den psykiatriska vården runt om i landet svarat på frågor om sina erfarenheter genom Nationell Patientenkät. I Blekinge har en majoritet av patienterna ett gott helhetsintryck av den vård de fått. Vuxenpsykiatrin inom Region Blekinge hamnar på andra plats både vad gäller helhetsintrycket av slutenvården och av öppenvården.

- Det är oerhört glädjande att våra patienter upplever att de får en god vård inom psykiatrin i Blekinge. Kvalitet, patientsäkerhet och bemötande är det vi arbetar allra mest med, säger Carina Söderholm, verksamhetschef för vuxenpsykiatri öst.

Bra bemötande

En stor andel, drygt 83 procent, av patienterna tycker att de bemöts med respekt inom den psykiatriska öppenvården. För slutenvården är den siffran 77 procent. Tillgängligheten till psykiatrin upplevs som god av drygt 78 procent av de svarande vilket är högre än rikssnittet som ligger på 76 procent.

Längre väntetider

Det område inom psykiatrin i Blekinge där det finns störst behov av förbättringar är barn- och ungdomspsykiatrin, BUP. Här uppger 70 procent att de har ett gott helhetsintryck av den vård de fått. I den senaste patientenkäten svarade 85 procent att de hade ett bra helhetsintryck av vården på BUP.

- Väntetiderna till vissa utredningar kan vara långa och jag tror att det påverkar helhetsintrycket av barn- och ungdomspsykiatrin. Här har vi ett arbete att göra. Överlag är det viktigt att fråga patienterna hur de upplever vården för att kunna upptäcka brister och utveckla vården, säger Petra Nordberg, verksamhetschef för BUP.

Fakta om Nationell patientenkät psykiatri

Under våren 2022 genomförde samtliga regioner Nationell patientenkät psykiatri. De patienter som tillfrågades var ett urval av de som nyligen besökt en psykiatrisk öppenvårdsmottagning eller varit inlagda i den psykiatriska slutenvården inom vuxenpsykiatrin, barn- och ungdomspsykiatrin samt rättspsykiatrin.

Insamlingen har för första gången primärt skett via 1177.se, vid uteblivet svar skickades enkäter ut postalt. Totalt svarade drygt 27 000 patienter. Svarsfrekvensen är på samma nivå som tidigare undersökningar inom psykiatrin och varierar mellan 17,1 procent och 32,4 procent, beroende på vårdområde.

Här kan du ta del av resultaten i sin helhet. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Hittade du informationen du sökte?