Nyheter och pressmeddelande

Närbild på en blå flagga med Region Blekinges logotyp på.

Offentlighetsprincipen i Region Blekinge granskad

Regionstyrelsen har i dag godkänt ett svar till revisorerna KPMG:s granskning av hur tre nämnder i Region Blekinge tillämpar offentlighetsprincipen.

Revisorernas granskning har skett i verksamheterna under regionstyrelsen, den regionala utvecklingsnämnden och kultur- och bildningsnämnden. Granskningen visar att det finns riktlinjer, rutiner och styrande dokument i tillräcklig omfattning. Däremot finns det brister när det gäller den praktiska tillämpningen.

Detta är ett förbättringsområde som regionen redan har identifierat, och det finns en handlingsplan för att öka kompetensen om offentlighetsprincipen i organisationen. Regionen skriver därför i sitt svar att man inte har någon avvikande uppfattning utan kommer att arbeta mot att följa revisorernas rekommendationer.

Rekommendationerna är:

  • Utveckla stödet för personal som diarieför. Utöver att ge stöd i användningen av själva ärendehanteringssystemet behöver det även fokusera på frågor om diarieföringen i sig och dess regelverk.
  • Utveckla behörigheterna i ärendehanteringssystemet så att registratorer och andra utsedda administratörer kan fördela ärenden i systemet.
  • Säkerställ att arkivansvariga och arkivombud utses i den omfattning som krävs för en god arkivvård.
  • Säkra efterlevnaden av regionens riktlinjer och checklista för hantering av begäran om utlämnande av handlingar.

Fakta: Offentlighetsprincipen och allmän handling

Offentlighetsprincipen handlar bland annat om att alla ska ha rätt att ta del av myndigheters (däribland regioners) allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda. En allmän handling kan vara en text, en bild, en ljudinspelning eller en film. En allmän handling ska ha kommit in till myndigheten eller ha skapats där.
Källa: Sveriges riksdag

Protokoll och beslutsunderlag

Här kan du läsa protokoll och beslutsunderlag från politiska sammanträden i Region Blekinge​ Länk till annan webbplats.

Hittade du informationen du sökte?