Nyheter och pressmeddelande

Blekinges invånare ger akutmottagningen höga betyg

Akutvårdspatienter i Blekinge är nöjda med den vård de får, särskilt när det gäller emotionellt stöd, respekt och bemötande där Region Blekinge ligger i topp i landet. Det visar den senaste nationella patientenkäten från Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Den stora majoriteten av alla patienter som besöker Blekinges akutmottagningen är nöjda med den vård de får. De upplever att tillgängligheten på akutvård är god och att de får ett bra och respektfullt bemötande av personalen. Det visar Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, nationella patientenkät för 2022.

- Det är glädjande att våra invånare är så nöjda med den vård och det bemötande de får på akutmottagningen. Vi har en lojal arbetsgrupp som lyckas med att sätta patienten fokus trots de förutsättningar som finns med ett oerhört högt söktryck, säger Patrik Karlsson, verksamhetschef på akutkliniken.

Topp fem

Enkäten ställer frågor inom en rad olika områden och Region Blekinges akutmottagning ligger bland de fem bästa regionerna i nästan samtliga kategorier. Mer än åtta av tio tillfrågande patienter i Blekinge upplevde att de bemötts med medkänsla och omsorg när de besökte akutmottagningen. Lika många uppger att de kände sig delaktiga i sin vård och behandling.

- Både patienter och deras anhöriga upplever att de är väldigt inkluderade i vården och det är extra positivt med tanke på det höga och ständigt ökande patientflödet vi ser på akutmottagningen, säger Patrik Karlsson.

Total genomlysning

Att fråga patienterna hur de upplever akutsjukvården är ett viktigt sätt att upptäcka förbättringsområden. Ennkäterna blir en del av det underlag som används till att utveckla den vården som ges på akutmottagningarna.

- Just nu pågår en total genomlysning av hela akutprocessen med syfte att förbättra vården och i det arbetet är det viktigt att ha med patienternas upplevelser och synpunkter, säger Patrik Karlsson.

Nationell patientenkät gällande landets akutmottagningar sker vartannat år.

Fakta

Nationell Patientenkät, NPE, är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell Patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar och sedan 2009 deltar samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

I Nationell Patientenkät redovisas resultat av frågor om tillgänglighet, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt helhetsintryck.

Hittade du informationen du sökte?