Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp med bild på Region Blekinges flaggor

Region Blekinges årsredovisning fastställd

Regionfullmäktige fastställde vid sitt senaste sammanträde, den 5 april, Region Blekinges årsredovisning för 2022. Den visar på ett positivt ekonomiskt resultat, men en måluppfyllelse som inte är helt tillfredsställande.

Ekonomiskt slutade år 2022 med ett överskott på 30 miljoner kronor, vilket var ungefär i nivå med det förväntade resultatet. Viktiga orsaker till att det blev ett plusresultat för regionen som helhet var större statsbidrag än väntat, ökade skatteintäkter och svårigheter att bemanna vilket gör att lönekostnaderna blir mindre än väntat. Vissa förvaltningar inom regionen fick dock ett underskott.

Årsredovisningen berättar också om händelser och utveckling som har påverkat regionen, och redovisar hur man lyckats nå de övergripande inriktningsmålen. Här bedömer regionen att uppfyllelsen av samtliga mål var ”inte helt tillfredsställande”.

Närakutmottagning blir jourcentral

Projektet med en närakutmottagning för västra Blekinge har nu utvärderats. En följd av utvärderingen blir att närakutmottagningen byter namn till jourcentral. Det har regionfullmäktige också beslutat.

Region Blekinge återgår därmed till att, som före projektet, ha en kvälls- och helgöppen jourcentral i Karlshamn och en i Karlskrona.

Närakutmottagningen startade i september 2021. Ett syfte med projektet var att skapa tillgänglighet till primärvård dygnet runt. Invånarnas behov av att kontakt på kvällar och helger visade sig dock vara väldigt liten. I genomsnitt har 0,5 samtal kommit per dygn från närakutmottagningens öppnande till den 31 juli 2022.

Samtidigt har ett stort förbättringsarbete genomförts i primärvården, så att samtliga av de vårdcentraler regionen driver nu kan erbjuda kontaktvägar via appen Din vård Region Blekinge. Det pågår även ett arbete för att utveckla vårdcentralernas arbetssätt kopplat till appen så att de tillhandahåller och erbjuder digitala besök.

Jourcentralerna i Karlshamn och Karlskrona har öppet vardagar klockan 17-21 och lördagar, söndagar och övriga helgdagar klockan 8-21.

Beslut om anställningsstopp och stopp för hyrpersonal upphävs

Regionfullmäktige har beslutat att upphäva ett tidigare beslut om anställningsstopp och stopp för hyrpersonal. Hälso- och sjukvården har ett omfattande behov att rekrytera personal för att klara uppdraget att säkra såväl patientsäkerheten som arbetsmiljön. Svårigheter att rekrytera leder bland annat till ett ökat övertidsuttag för befintliga medarbetare och ett ökat beroende av hyrpersonal. Därför upphävs det tidigare beslutet. Fullmäktige beslutade dock att hälso- och sjukvården ska fortsätta pröva behov av hyrpersonal.

Region Blekinge deltar i ansökan om Östersjösamarbete

Regionfullmäktige har även beslutat att Region Blekinge ska ingå i en gemensam ansökan om att bilda Euroregion Baltic EGTS. Det handlar om ett samarbete som ska fokusera på regional, politisk dialog kring gemensamma utmaningar i södra östersjöområdet.

Håll koll på beslutsunderlag och protokoll

Regionfullmäktige har även fattat beslut i andra ärenden. Klicka här​ Länk till annan webbplats.​​​ för att läsa beslutsunderlag och protokoll från Region Blekinges politiska sammanträden.​​​​​​

Hittade du informationen du sökte?