Nyheter och pressmeddelande

Region Blekinges logotyp på fasaden vid Wämö center.

Flera beslut om åtgärder för att minska kostnader i hälso- och sjukvården

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade idag om ett flertal åtgärder för att möta utvecklingen av det fortsatt mycket bekymmersamma ekonomiska och personalmässiga läget.

– Det är ett fortsatt mycket tufft läge, både vad gäller ekonomin och bemanning, även om vissa saker pekar åt rätt håll. Ett exempel är primärvårdens tillgänglighetssiffror som har blivit mycket bättre efter att problemet satts i fokus, säger Magnus Johansson (S), nämndsordförande.

Men kostnaderna fortsätter stiga och resultatet per maj månad visar att det saknas 217,9 miljoner kronor mot budget. Prognostiserat utfall 2023 är minus 340 miljoner kronor. Exempelvis ligger kostnaden för hyrpersonal på en fortsatt alltför hög nivå.

– Just nu är det fullt fokus på att analysera risker och konsekvenser för de åtgärder som sätts in för att kunna bedriva en patientsäker vård med en kraftigt minskad användning av hyrsjuksköterskor, säger Maria Arvidsson Karlsson, t.f. hälso- och sjukvårdsdirektör.

Åtgärdsplanen för att från den 1 oktober kraftigt minska användningen av hyrsjuksköterskor på vårdavdelningar är klar i början av augusti.

Beslut på flera åtgärder

Vissa av tidigare framtagna besparingsförslag verkställs nu. Exempelvis ska alla kallelser och utskick skickas digitalt, i de verksamheter det är tekniskt möjligt från den 1 augusti. Rätt använd kompetens (RAK) ska införas på ett strukturerat sätt. Det ska även bli tydligare kring användning av rekommenderade läkemedel och efterlevnad till nya rutiner för utskrivningsprocess ska följas upp.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutade även att följande besparingsåtgärder ska analyseras utifrån risker och konsekvenser, för att presenteras på första nämndsmötet efter sommaren, den 7 september:

  • Att dra ner på all utbildning som inte är obligatorisk.
  • Avsluta samtliga timanställningar på enheten för kvalitet och utveckling och förvaltningsstab senast siste september.

Ny upphandling ska korta köer inom vuxen och barn- och ungdomspsykiatrin

Hälso- och sjukvårdsnämnden tog även beslut att upphandla neuropsykiatriska utredningar inom vuxen och barn- och ungdomspsykiatrin. Idag är köerna långa – upp till två år – och upphandling av tjänsten behöver göras för att möta det stora behovet och för att hjälpa verksamheterna att få ner köerna. Det finns upphandling av neuropsykiatriska utredningar inom barn- och ungdomspsykiatrin sen tidigare, men den nya upphandlingen innefattar också vuxenpsykiatrin.

– Vi gör detta för att komplettera den stora satsning vi redan gjort för att komma till rätta med barn och ungas psykiska ohälsa, säger Magnus Johansson (S), nämndsordförande. Det är ett prioriterat område som jag är glad att det råder politisk enighet omkring. Med denna insats tar vi ytterligare steg för att nå rimliga väntetider som ligger inom ramen för vårdgarantin.

Hittade du informationen du sökte?