Nyheter och pressmeddelande

Bild från tandvårdsklinik. Tandvårdspersonal genomför undersökning på en patient i tandläkarstol.

Så ska folktandvården möta behovet av tandvård i Ronneby kommun

För att kunna erbjuda fler patienter tandvård och möta det behov som finns i området utökar nu folktandvården lokalerna i Ronneby. Samtidigt påbörjas en utredning gällande de brister som visat sig finnas i folktandvårdens lokaler i Bräkne-Hoby.

Folktandvården i Ronneby är sedan länge trångbodd. Samtidigt har kartläggningar visat att behandlingsbehovet i området är större än vid många andra kliniker i länet.

– För att kunna erbjuda våra patienter den omfattning av kariesförebyggande och sjukdomsbehandlande tandvård de har rätt till krävs det därför fler behandlingsrum på kliniken. Med fler behandlingsrum får vi bättre förutsättningar för att öka bemanningen, effektivisera arbetssättet och omhänderta våra patienter i tid, säger Cecilia Klüft Frih, verksamhetschef för allmäntandvården.

Mer förebyggande tandvård

Enligt de nationella riktlinjerna för tandvård ska alla som besöker tandvården få hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande återkoppling. Detta för att kunna ta ansvar för sin munhälsa på bästa sätt.

– Ur ett barnperspektiv är detta jätteviktigt, därför måste vi se till så att Ronnebykliniken har rätt förutsättningar för att arbeta förebyggande för en bättre tandhälsa hos våra barn och unga, säger Cecilia Klüft Frih.

De extra 75 kvadratmetrarna i Ronneby har tidigare används av folktandvården och är i direkt anslutning till kliniken. Projektet beräknas kosta cirka 3,4 miljoner kronor och ge en ökad hyreskostnad för tandvården med 370 000 kronor per år.

Att folktandvården nu utökar lokalerna i Ronneby har ingen påverkan av samarbetet med folktandvårdens klinik i Bräkne-Hoby, som har varit tillfälligt pausad på grund av tandläkarbrist sedan hösten 2022.

– Vi har de senaste fem åren haft ett stadigt ökande patientunderlag till kliniken i Ronneby och hade oavsett situationen i Bräkne-Hoby fått göra den här satsningen, säger Cecilia Klüft Frih.

Lokalerna i Bräkne-Hoby utreds

Parallellt med planerna i Ronneby har tandvårdsnämnden beslutat om en utredning kring folktandvårdens klinik i Bräkne-Hoby.

– Under sommaren har vi fått information om att fastigheten har ett omfattande renoveringsbehov. Det gäller främst brister i VVS - vatten, värme, avlopp och ventilation och dessa behöver åtgärdas innan en eventuell verksamhet kan fortsätta i lokalerna. Åtgärder som är både kostsamma och med stor sannolikhet inte passande för en annan verksamhet än tandvården, säger Cecilia Klüft Frih.

Förutom problemen med lokalerna behöver man ta hänsyn till vilka eventuella patientsäkerhets- och arbetsmiljörisker det finns med att driva en mindre klinik som Bräkne Hoby.

– Det är ur flera aspekter en utmaning att driva en tandvårdsklinik för en eller två tandläkare. I utredningen ska kliniken i Bräkne Hobys framtid därför ses ur ett bredare perspektiv som omfattar både arbetsmiljö, patientsäkerhet, produktion och ekonomi. Då beslutet om Bräkne-Hoby är politiskt arbetar vi för att få fram ett bra beslutsunderlag inför kommande beslut, säger Cecilia Klüft Frih.

Hittade du informationen du sökte?