Nyheter och pressmeddelande

Allt fler nöjda patienter på kvinnokliniken

Allt fler patienter är nöjda med den vård de får på kvinnokliniken på Blekingesjukhuset. Närmare nio av tio patienter har ett gott helhetsintryck av vården. Det visar Sveriges kommuner och regioners, SKR:s, nationella patientenkät för 2023.

Årets patientenkät har undersökt hur patienterna upplever den specialiserade sjukhusvården. Kvinnoklinikens öppenvård, de gynekologiska mottagningarna och slutenvård, gynekologiavdelning 35, får bättre resultat inom samtliga områden som enkäten undersöker jämfört med föregående enkät som gjordes 2021.

–Det är glädjande med en positiv utveckling. Jag är försiktig med att dra konkreta slutsatser, men resultatet ger en fingervisning om att patienterna känner sig bättre omhändertagna och att vi är på rätt väg. Det är medarbetarnas förtjänst att vi kan se den här trenden, säger Love Elthammar, verksamhetschef för kvinnokliniken.

Bättre känslomässigt stöd

Ungefär 87 procent av patienterna har ett gott helhetsintryck av den vård de får. För gynekologiavdelning 35 innebär det en förbättring med sju procentenheter sedan 2021. Det har också skett en stor förbättring för både öppenvården och slutenvården kring det känslomässiga stödet. Allt fler patienter svarar att de känner sig trygga vid sitt besök och att de bemöts med medkänsla och omsorg.

–Medarbetarna arbetar mer i team idag än tidigare. Det gör det enklare att diskutera olika frågor och få stöd av varandra. Det tror jag kan bidra till ökad trygghet och bättre möjligheter för medarbetarna att vara ett bra stöd för patienterna, säger Love Elthammar.

Arbetsmiljön i fokus

Det är sedan tidigare känt att kvinnokliniken har haft problem med arbetsmiljön. Kliniken har de senaste åren arbetat med olika typer av förbättringar för att stärka arbetsmiljön och sammanhållningen. Bland annat har man utvecklat teamarbetet, arbetat med att förbättra rutiner och satsat på kompetensutveckling och internutbildning. Kvinnokliniken har lyckats bra med att rekrytera barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor. Däremot återstår utmaningar med läkarbemanningen.

–Vi har arbete kvar att göra. Det är alltid viktigt att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Går man till och från arbetet med en god magkänsla, så gör man ett bättre jobb, säger Love Elthammar.

Kort om resultatet för Region Blekinge

  • Generellt har resultatet för såväl Region Blekinge som landet i stort sjunkit något jämfört med föregående patientenkät.
  • Cirka 89 procent av patienterna har ett gott helhetsintryck av den specialiserade sjukhusvården.
  • Generellt är patienterna mer nöjda med öppenvården än slutenvården.
  • Svarsfrekvensen var närmare 53 procent för hela Region Blekinge. Svarsfrekvensen har ökat för såväl öppen- som slutenvården i jämförelse med tidigare enkäter.

Om nationell patientenkät

Nationell patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevelser inom hälso- och sjukvården. Nationell patientenkät är en av Sveriges största enkätundersökningar och samordnas av Sveriges kommuner och regioner, SKR.

Årets patientenkät omfattade den specialiserade sjukhusvården och genomfördes våren 2023. I enkäten redovisas resultat av frågor inom områdena helhetsintryck, information och kunskap, kontinuitet och koordinering, respekt och bemötande, delaktighet och involvering, emotionellt stöd samt tillgänglighet. Enkäten om specialiserad sjukhusvård genomförs vartannat år.

Hittade du informationen du sökte?